Hoppa till huvudinnehållet

FAH3451 Tillämpad statistik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FAH3451 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Deskriptiv statistik; läges- och spridningsmått, skaltyper. Sannolikhetslärans grunder; sannolikhetsbegreppet, betingade sannolikheter, statistiskt oberoende. Sannolikhetsfördelningar; binomialfördelningen, normalfördelningen. Inferensmetoder; sampling, estimation, signifikansanalys, konfidensintervall och test, z-fördelningen och t-fördelningen. Analys av kvalitativa data; chi2-analys, fördelningstest, homogenitetstest, oberoendetest. Regression och korrelation. Variansanalys (ANOVA). Icke parametriska metoder för kvantitativa data; Mann-Whitneys U-test, teckentest, Fischers exakta test.

Lärandemål

Efter kursen skall de studerande vara förtrogna med de statistiska metoder och de statistiska redskap som används inom det vetenskapliga området. Studenten skall efter genomgången kurs själv kunna använda statistiskametoder och också kunna redogöra för de olika statistiskametodernas egenskaper och användbarhet samt dess för- repektive nackdelar. De studerande skall också efter genomgången kurs självständigt kunna genomföra ett statistiskt projektarbete inom sitt eget forskningsområde.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen kan läsas av studerande på samtliga inrikningar och kräver kunskaper i matematik/statistik motsvarande allmän kurs på KTH (7.5hp)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Johnson. Miller & Freund´s Probability and Statistics for Engineers. Prentice-Hall (2011)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Näsman

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAH3451

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Näsman, pern@kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsekonomi och finans