Hoppa till huvudinnehållet

FAH3458 Stokastiska processer med tillämpningar 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAH3458 (VT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Inledningsvis repeteras grunderna i sannolikhetsteori. Stokastiska processer introduceras och definieras. Normala och sationära processer behandlas. Räkneprocesser, speciellt förnyelse- och Poissonprocesser definieras och de viktigaste resultaten gås igenom. markoverprocesser och markovkedjor förs in och teorin för dessa gås igenom.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • använda sig av begreppet stokastisk process
 • tillämpa principerna för viktiga processtyper med exempel
 • tillämpa huvudresultat för stationära-, förnyelse- och Markoverprocesser
 • behärska viktiga tillämpningar inom de ämnesområden som studeras.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Genomgången grundläggande högskoleutbildning med baskunskaper i matematik/statistik eller motsvarande ämnesområden.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Fastställs i överenskommelse med de studerande beroende på deras intresseområde.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  P/F

  Övriga krav för slutbetyg

  Tentamen 4.5 Hp

  Inlämningsuppgift 3.0 Hp

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Profile picture Per Näsman

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  ABE/Fastighetsekonomi och finans

  Huvudområde

  Denna kurs tillhör inget huvudområde.

  Utbildningsnivå

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Per Näsman, pern@kth.se

  Forskarkurs

  Forskarkurser på ABE/Fastighetsekonomi och finans