Hoppa till huvudinnehållet

FAI3002 Quantitative Methods with Real Estate Applications 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FAI3002 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är indelad i följande huvuddelar:

1. Regressionsanalys med användning av tvärsnittsdata.

I denna del studerar vi hur man etablerar och kvantifierar samband mellan variabler, främst på fastighetsmarknaden. För att göra detta kommer vi först diskutera tekniken med regressionsanalys, både för enkel regressionsanalys och multipel regressionsanalys

2. Regressionsanalys med hjälp av tidsseriedata.

I denna del, studerar vi de centrala frågorna inom regressionsanalys när det tillämpas på data över längre perioder,det vill säga entidsserie.Vi tittar på både tidsserieanalys och resuidalanalys.

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen ska du kunna använda, förstå och tolka kvantitativa metoder, t.ex.regressionsanalys, för att undersöka fastighetsmarknaden, analysera trender, genomföra prognoser och konstruera indexserier.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till forskarstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • RAP1 - Rapport, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Wilhelmsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAI3002

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Wilhelmsson, mats.wilhemsson@abe.kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsekonomi och finans