Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFAI3018 Fastighetsteknik, historisk översikt 7,5 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan FAI3018 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursinnehållet kan sammanfattas i följande punkter som avser äldre förhållanden samt utvecklingsförlopp:

 • Äganderätt till jord.
 • Begränsade markanknutna rättigheter.
 • Äldre former för skifte och jorddelning.
 • Äldre former för fastighetsbestämning.
 • Äldre former för fastighetssamverkan.
 • Stadsjordens utveckling.
 • Panträttens utveckling.
 • Köp av fast egendom, inskrivning av rättigheter.
 • Fastighetsbeskattning.
 • Den rättsliga regleringen av infrastruktur.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om fastigheter, markanknutna rättigheter samt markanvändning i ett historiskt perspektiv. Stor vikt läggs vid sammanhängande utvecklingslinjer, dvs. relationer mellan dagens system och äldre fastighetstekniska former.

Kursupplägg

Kursen bedrivs som en serie föreläsningar. Varje kursdeltagare ska förbereda och hålla en två timmar lång föreläsning (2 x 45 min.) inom ett valt ämnesområde med anknytning till fastighetstekniska aspekter i ett historiskt perspektiv.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Påbörjade forskarstudier inom ämnesområdena fastighetsteknik, fastighetsrätt eller fastighetsekonomi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Som en del av övningsuppgiften ska kursdeltagarna själva söka relevant litteratur (artiklar, rapporter och böcker). Vissa förslag till referenslitteratur kommer att ges vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Peter Ekbäck

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAI3018

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter kurs: 1F5404

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsvetenskap