Hoppa till huvudinnehållet

FAI3029 En introduktion till prissättning av finansiella tillgångar 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FAI3029 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Preferenser, nyttofunktioner, risk och osäkerhet.
 • Konsumtionsbaserad prissättning av finansiella tillgångar.
 • Stokastiska diskonteringsfaktorer, lagen om ett pris och arbitrage.
 • Väntevärde-varians-analys och CAPM.
 • Faktormodeller och APT.
 • Prissättning av finansiella tillgångar och makroekonomiska modeller. 
 • Empiriska frågeställningar. 

Lärandemål

Kursens mål är att ge deltagarna en introduktion till teorin kring prissättning av finansiella tillgångar och hur dessa modeller ger ett samband mellan finansiell ekonomi och makroekonomi. Fokuset ligger på teoretiska modeller, men några empiriska problemställningar kommer också att tas upp. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kurser i matematik, statistik och ekonomi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande under föreläsningarna. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Fredrik Armerin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAI3029

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsekonomi och finans