Hoppa till huvudinnehållet

FAI3102 Organisation och incitament ur ett nationalekonomiskt perspektiv- introduktionskurs 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAI3102 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Vilken roll spelar organisationsutformning?
 • Användandet av priser för samordning och motivation.
 • Samordning genom planer och direkt styrning, priser vs kvantiteter, centralisering - decentralisering.
 • Begränsad rationalitet och privat information: fullständiga vs ofullständiga kontrakt, negativt urval, signalering.
 • Incitament och "moral hazard".
 • Riskdelning och incitament i kontrakt.
 • Teorier om effektiva löner, betydelse av rykte och upprepade relationer.
 • Begreppet ägande. Effektiv fördelning av ägande.
 • Gränserna mellan företag och marknad.
 • Finansiell struktur, ägande och företagskontroll ur ett incitamentsperspektiv.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att göra dig förtrogen med modern ekonomisk teori som rör valet av organisatorisk struktur på olika nivåer (nation, företag etc), inklusive utformningen av avtal i olika situationer. En avgörande aspekt är då vilka incitament olika alternativa strukturer / kontrakt leder till.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till forskarstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av kursbok och vetenskapliga artiklar.

Kurslitteraturen meddelas en månad innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Han-Suck Song

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAI3102

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsvetenskap