Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FAK3156 Känslor, miljö och klimat: känslohistoria möter miljöhumaniora 7,5 hp

Kursen syftar till att utforska frågor om hållbarhet i samhällsbygget genom att analysera klimatfrågans samhälleliga, politiska och affektiva dimensioner. Kursen för samman två livaktiga forskningsfält inom humaniora och samhällsvetenskap: ”miljöns humaniora” och ”den affektiva vändningen”. Målet är att ge studenterna en orientering i aktuell akademisk diskussion om hur miljö, samhälle, kultur och natur förhåller sig varandra. Ett viktigt mål för kursen är frågor om hur klimatfrågan struktureras, hanteras och berättas genom kollektiva, sociala och kulturella känsloregister.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Anmälningskod

51319

Rubriker med innehåll från kursplan FAK3156 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att utforska frågor om hållbarhet i samhällsbygget genom att analysera klimatfrågans samhälleliga, politiska och affektiva dimensioner. Kursen för samman två livaktiga forskningsfält inom humaniora och samhällsvetenskap: ”miljöns humaniora” och ”den affektiva vändningen”. Målet är att ge studenterna en orientering i aktuell akademisk diskussion om hur miljö, samhälle, kultur och natur förhåller sig varandra. Ett viktigt mål förkursen är frågor om hur klimatfrågan struktureras, hanteras och berättas genom kollektiva, sociala och kulturella känsloregister.

Kursen är uppbyggd kring seminarier, litteratur och eget arbete.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

− Muntligt och skriftligt resonera om centrala begrepp inom känslohistoria och miljöhumaniora samt relationen mellan dem.  

− Analysera hur känslor får plats, utdefinieras, artikuleras och regleras i historiska  processer som rör klimat och miljö.   

− Reflektera över historiska förändringar och samtida tillämpningar av känslor i miljö- och klimatdebatten.          

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning i historia eller annan humaniora och samhällsvetenskap.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • SEM1 - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • UPP1 - Inlämning av skriftliga textreflektioner, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • UPP2 - Avslutande skriftlig uppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i krävs på samtliga seminarier. Om särskilda skäl föreligger kan ansvarig lärare ge kompensationsuppgift för frånvaro. I normalfallet kan högst två seminarier kompenseras.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övriga föreskrifter

Ansökan till kursen görs till kursansvarig och ska innehålla ett kortare ansökningsbrev med en reflektion om varför studenten vill gå kursen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö