Hoppa till huvudinnehållet

FBB3480 Aktuell litteratur i teoretisk kemi och biologi 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FBB3480 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar cirka 80 heltidsstudietimmar och sträcker sig normalt över ett läsår med sammankomster jämnt fördelade under terminstid. Kursen antar formen av kritiskt granskande ventenskapsseminarier som avhandlar ledande publicerad vetenskaplig forskning inom kursens ämnesområde.  De forskarstuderande väljer, presenterar, tolkar och kritiskt granskar ledande forskningsartiklar inom ämnet, samt ger återkoppling på varandras presentationer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • visa specialiserad teoretisk och metodologisk kunskap och färdigheter inom teoretisk kemi och biologi
  • visa förmåga att pedagogiskt presentera, kritiskt granska och diskutera vetenskapliga arbeten inom teoretisk kemi och biologi
  • visa förmåga att tillgodogöra sig kunskap om akademiskt författarskap och det internationella vetenskapliga publiceringslandskapet inom inom teoretisk kemi och biologi
  • visa förmåga att identifiera, diskutera och reflektera över etik- och hållbarhetsaspekter i den forskning som avhandlas inom ramen för inom teoretisk kemi och biologi

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur i form av publicerade artiklar som anvisas separat för varje enskild sammankomst.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygskriterier specificeras i kurs-PM.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid 80 % av seminarierna, som förutom att närvara och aktivt delta i diskussioner och kritiskt reflektera även omfattar att hålla två muntliga presentationer och agera opponent på en annan forskarstuderandes presentation, samt närvaro på introduktion om vetenskapligt författarskap.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FBB3480

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Haichun Liu, haichun@kth.se

Övrig information

Antal platser: 20

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Teoretisk kemi och biologi