Hoppa till huvudinnehållet

FCA3002 Litteraturkurs för forskarstuderande 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FCA3002 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen motsvarar fyra veckors heltidsstudier motsvarande 160 heltidsstudietimmar och bör slutföras inom en termin från kursstart. Kursen utgörs av en individuellt utformad och genomförd litteraturstudie inom relevant ämne där ingående litteratur väljs enligt överenskommelse mellan forskarstuderande och ansvarig lärare, normalt sett huvudhandledare eller annan lämplig person med lärarkompetens.

Forskarstuderanden bedriver självständiga studier av anvisad litteratur i form av vetenskapliga artiklar, böcker, bokkapitel eller annat material. Utvald forskningslitteratur ska utgöra en betydande fördjupning och/eller breddning av kunskaper som är relevanta för forskarstuderandens egna studier på forskarnivå men får inte ingå i forskarstuderandens avhandlingsdel. Det är huvudhanledarens ansvar att säkerställa att den litteratur som ingår i läskursen inte ingår i doktorsavhandlingen eller licentiatuppsatsen.

Obligatorisk projektplan
En obligatorisk projektplan för litteraturstudien inlämnas till examinator för godkännande. Projektplanen ska innehålla:

 • namn på forskarstuderande och kursansvarig lärare
 • preliminärt schema för studierna med beräknat start- och slutdatum för kursen
 • tidsuppskattning som motiverar kursens omfattning om 160 heltidsstudietimmar
 • ingående litteratur som ska redovisas och motiveras med avseende på innehåll, samt hur den valda forskningslitteraturen är relaterad till forskarstuderandens eget forskningsområde och avhandlingsarbete
 • konkretisering av kursens lärandemål utifrån den valda forskningslitteraturen
 • målrelaterade betygskriterier för betyget godkänd enligt de i kursplanen angivna lärandemålen

Information om lärandemål och målrelaterade betygskriterier finns i KTH:s regelverk.

Obligatoriska moment
Litteraturuppgiften omfattar förutom självstudier minst fyra schemalagda sammankomster med ansvarig lärare där hittills inhämtade kunskaper presenteras och diskuteras. Ansvarig lärare ska vid sammankomsten dokumentera uppnådda resultat. Resultaten ska dokumenteras i en för ändamålet särskild utformad mall. Genomförda diskussioner och dokumenterade resultat utgör del av underlaget för examination och ska beskrivas så att det går att säkerställa att forskarstuderanden tillgodogjort sig litteraturen i enlighet med kursens mål.

En av forskarstuderanden författad slutrapport ska lämnas in före den muntliga presentationen. Rapporten ska innehålla en övergripande beskrivning, samt fördjupad reflektion och diskussion över den genomgångna litteraturen där även den nya kunskapens nytta för forskarstuderandens fortsatta utbildning beaktas.

Forskarstuderanden ska hålla en muntlig slutpresentation i form av ett seminarium vid en av forskarstuderanden, ansvarig lärare och examinator förutbestämd tidpunkt. Seminariet ska vara öppet för andra forskarstuderande och forskare vid forskarstuderandens institution.

Kursanalys
I enlighet med KTH:s föreskrifter ska kursansvarig efter slutförd kurs inkomma med kursanalys till programansvarig för det program forskarstuderanden tillhör. Kursanalysen ska innehålla:

 • godkänd projektplan
 • dokumentation från de schemalagda sammankomsterna
 • forskarstuderandens rapport
 • forskarstuderandens och handledarens sammanvägda reflektioner och synpunkter kring kursens nytta för forskarstuderandens fortsatta studier och hur kursen bidragit till progression mot uppfyllelse av examinationsmålen.

Forskarstuderanden ska efter avslutad kurs även skicka en egen värdering av kursen direkt till programansvarig enligt en för ändamålet särskilt utformad mall.

Lärandemål

 1. visa en betydande breddning och/eller fördjupning av kunskap och insikt om det valda forskningsområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet utifrån den ingående litteraturen
 2. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med lärare, forskare och andra forskarstuderande klart redogöra för och diskutera inhämtad ny kunskap, samt argumentera för och reflektera över denna
 3. visa förmåga att identifiera och diskutera relevanta vetenskapliga, samhälleliga, etiska och hållbara aspekter utifrån den ingående litteraturen

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anvisas separat för varje enskild kurs och anges som del av projektplanen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • LIT1 - Litteraturuppgift, 6,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination sker i form av minst fyra dokumenterade sammankomster med ansvarig lärare under kursens gång, en slutrapport samt en muntlig presentation i form av ett öppet seminarium där särskild vikt läggs vid inbjudan av övriga forskarstuderande vid institutionen. Betygskriterier specificeras i den obligatoriska projektplanen.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd projektplan.
Godkänt aktivt deltagande vid minst fyra schemalagda sammankomster som dokumenteras.
Godkänd skriftlig slutrapport.
Godkänd muntlig slutpresentation.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCA3002

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Skolövergripande