FCB3052 Högre seminarium i Glykovetenskap II 3,0 hp

Higher Seminar in Glycoscience II

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen omfattar cirka 80 heltidsstudietimmar och antar formen av högre seminarier där de forskarstuderande presenterar, tolkar, analyserar, kritiskt granskar och aktivt diskuterar främst egna arbeten, men även övrig relevant forskningslitteratur inom forskningsfältet. En viktig aspekt är att de forskarstuderande får konstruktiv återkoppling på egna vetenskapliga arbeten. Kursen sträcker sig över ett läsår med regelbundna sammankomster under terminstid och utgör den andra av fyra kurser i seminarieserien. En mer detaljerad beskrivning av kursens innehåll och upplägg återfinns i kurs-PM.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • visa både bred och specialiserad kunskap inom det övergripande ämnesområdet bioteknologi med betoning på glykovetenskap
  • visa förmåga att pedagogiskt presentera, kritiskt granska och diskutera egna och andras vetenskapliga arbeten inom ämnet bioteknologi med tyngdpunkt på forskning inom glykovetenskap
  • visa förmåga att tillgodogöra sig kunskap om akademiskt författarskap och det internationella vetenskapliga publiceringslandskapet med relevans för kursens vetenskapsområde
  • visa förmåga att identifiera, diskutera och reflektera över etik- och hållbarhetsaspekter i den forskning som avhandlas inom ramen för kursens vetenskapsområde

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur i form av forskarstuderandes egna arbeten samt publicerade artiklar som anvisas separat för varje enskild sammankomst.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • DEL1 - Deltagande, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygskriterier specificeras i kurs-PM.

Övriga krav för slutbetyg *

Aktivt deltagande vid 80 % av sammankomsterna vilket omfattar att presentera, förbereda och aktivt delta i granskning och diskussioner av utvalda vetenskapliga arbeten.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Francisco Javier Vilaplana Domingo

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCB3052

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Vaibhav Srivastava, vasri@kth.se

Övrig information

Antal platser: 20

Kursen ersätter kurs BB3210.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Kemi