Hoppa till huvudinnehållet

FCB3091 Högre seminarium i spatial genomik I 3,0 hp

Högre seminarier där vetenskapliga artiklar och forskarstuderandes egna arbeten presenteras, granskas och diskuteras.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FCB3091 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen antar formen av högre vetenskapsseminarier som behandlar aktuella trender inom spatial genomik där forskarstuderandes egna, såväl som andra forskares resultat presenteras, kritiskt granskas, diskuteras och ges återkoppling. Kursens litteratur omfattar aktuella trender inom spatial genomik.

Kursen är den första i seminarieserien.

Lärandemål

Efter fullföljande av kursen förväntas studenten kunna

  • visa grundläggande kunskap, både bred och specialiserad, inom det övergripande ämnesområdet bioteknologi med tyngdpunkt på kursens vetenskapsområde (spatial genomik).
  • visa grundläggande förmåga att pedagogiskt presentera, kritiskt granska och diskutera vetenskapliga arbeten inom ämnet bioteknologi med tyngdpunkt på kursens vetenskapsområde.
  • visa grundläggande insikt om akademiskt författarskap och det internationella vetenskapliga publiceringslandskapet med relevans för kursens vetenskapliga ämnesområde.
  • visa grundläggande förmåga att identifiera, diskutera och reflektera över etik- och hållbarhetsaspekter i den forskning som avhandlas inom ramen för kursens ämnesområde.

Kursupplägg

Kursen omfattar cirka 80 heltidsstudietimmar. Kursen antar formen av högre vetenskapsseminarier som normalt hålls varannan vecka jämnt fördelade över ett läsår. Vetenskapliga artiklar och forskarstuderandes egna arbeten presenteras, granskas kritiskt och diskuteras. En mer detaljerad beskrivning av kursens innehåll och upplägg återfinns i kurs-PM.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur i form av publicerade artiklar och forskarstuderandes egna arbeten anvisas separat för varje enskild sammankomst.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ytterligare information och kriterier för betyg redovisas i kurs-PM.

Övriga krav för slutbetyg

För slutbetyg krävs aktivt deltagande vid 80% av sammankomsterna vilket omfattar att presentera, förbereda och aktivt delta i granskning och diskussioner av vetenskapliga arbeten.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCB3091

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Joakim Lundeberg (joalun@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Om provmomenten ändras examineras studenten enligt det provmoment som gällde när studenten antogs till kursen. Om kursen avvecklas ges stu­denten möjlighet att examineras på kursen under ytterligare två läsår.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Genteknologi