Hoppa till huvudinnehållet

FCB3201 Metoder i aktuell forskning inom medicinsk bioteknik 3,0 hp

Kursen erbjuder en överblick av aktuella metoder inom medicinsk bioteknik. Studenterna tar vid seminarier del av litteratur kring varje metod och diskuterar aktivt respektive metods möjligheter och begränsningar med varandra, inbjudna experter och kursansvariga lärare.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FCB3201 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge en bred översikt över aktuell metodik inom området medicinsk bioteknologi, bland annat:

 • Ett urval av metoder i aktuell forskning inom medicinsk bioteknik, såsom rekombinant proteinproduktion, kromatografi, metoder för bestämning av proteinstruktur, mikroskopi, bioinformatik, immunoanalytiska verktyg, biosensorer, proteinarrayer, lab-on-a-chip, odling av däggdjursceller, vävnadsteknik, nedreglering av genuttryck.
 • Översiktlig teori bakom metoderna.
 • Insikter i hur metoderna praktiskt utförs.
 • Kännedom om vilka frågeställningar metoderna kan besvara.
 • Orientering i hur metoderna används idag som redskap inom området bioteknologi.

Lärandemål

 • Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskap och förmåga att:
 • visa både bred och specialiserad kunskap inom det övergripande ämnesområdet metoder i aktuell forskning inom medicinsk bioteknik med betoning på de utvalda metoder som diskuteras i kursen.
 • visa förmåga att pedagogiskt presentera, kritiskt granska och diskutera egna och andras vetenskapliga arbeten inom ämnet metoder i aktuell forskning inom medicinsk bioteknik med tyngdpunkt på de utvalda metoder som diskuteras i kursen.
 • visa förmåga att tillgodogöra sig kunskap om akademiskt författarskap och det internationella vetenskapliga publiceringslandskapet med relevans för kursens vetenskapsområde.
 • visa förmåga att identifiera, diskutera och reflektera över etik- och hållbarhetsaspekter i den forskning som avhandlas inom ramen för kursens vetenskapsområde.

Kursupplägg

Kursen omfattar cirka 80 studietimmar i form av månadsvisa seminarier. Seminarierna fokuserar på metoder som för närvarande används inom forskningsområdet medicinsk bioteknik.

Studenterna sammanfattar, presenterar, förbereder och arbetar med uppgifter relaterade till en typ av metodik vid varje seminarium. För de flesta metoder kommer en forskare med lång erfarenhet av metoden att bjudas in som föreläsare och studenterna kommer att ha möjlighet att ställa frågor.

En viktig aspekt av kursen är att studenterna ska introduceras till och förvärva kunskap om en utvald uppsättning metoder som ofta används inom bioteknikforskning och vilken typ av vetenskapliga frågor de kan adressera. Exakt vilka metoder som behandlas kan variera beroende på deltagarnas intresse och forskningsområde.

En relevant metod kommer att diskuteras per månad. Ett schema med ämnen och ansvariga presentatörer/inbjudna experter kommer att göras tillgängligt i början av kursen.

Före varje seminarium: Två veckor före varje seminarium skickar en deltagare (presentatören) en kort sammanfattning (1-2 A4) av metoden tillsammans med relevant litteratur (t.ex. beskrivningar från internet, en översiktsartikel och/eller en artikel där metoden används). Alla deltagare bör läsa detta material noggrant före seminariet och förbereda frågor till den inbjudna experten.

Seminariet: Varje enskilt seminarium kommer att vara tre timmar långt. Vid seminariet kommer presentatören att leda en kort diskussion om det skickade materialet och varje student ska kort komplettera med sin erfarenhet av metoden (om någon) (~ 30 min).

Presentatören ska också förbereda en övning (frågor) och diskussionspunkter för de andra studenterna att arbeta med i par under seminariet (~ 60 + 30 min).

För de flesta metoder kommer en forskare med lång erfarenhet av metoden (experten) att bjudas in som föreläsare och studenterna kommer att få ställa frågor (~ 60 min).

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utdelas av ansvarig doktorand inför det individuella seminariet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • DEL1 - Deltagande, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid 80 % av sammankomsterna, vilket omfattar att presentera, förbereda och aktivt delta i diskussioner och övningar av utvalda metoder.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture John Löfblom

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCB3201

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ronnie Jansson (ronnieja@kth.se), Johan Nilvebrant (johanni@kth.se).

Övrig information

Kursen ges för cirka 10 studenter vid varje kurstillfälle. Prioritet kommer att ges till studenter med en forskarutbildningsinriktning mot bioteknologi, biokemi, medicinsk biovetenskap, molekylärbiologi eller liknande ämnesområde. Vid flera sökande än antalet kursplatser kommer i första hand studenter med minst ett års avklarade forskarstudier att premieras, i andra hand kommer en jämlik könsfördelning att tas i beaktande och i tredje hand kommer en blandning utifrån studentens institutiontillhörighet och lärosäte att beaktas.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Proteinvetenskap