Hoppa till huvudinnehållet

FCB3207 Molekylär enzymologi för forskarstuderande 4,0 hp

Kursen ger kunskap och färdigheter inom området molekylär enzymologi med fokus på karakterisering av enzymers kinetiska och katalytiska mekanism samt modeller för beräkning av kinetiska parametrar.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-10-26 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (0,5 hp), P2 (3,5 hp)

Varaktighet

2021-10-26

2022-01-17

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-10-26 programstuderande

Anmälningskod

50818

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2021 Start 2021-10-26 programstuderande

Kontaktperson

Mats Martinelle

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FCB3207 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar begrepp som enzymers katalytiska principer och reaktionsmekanismer, pH-profiler, bindingsenergier, katalytiska förlopp, aktiveringsenergi, enzymkinetik, inhibering, praktisk enzymologi och proteinteknologi.

Kursen samläser med BB2020 men erbjuder fördjupad kunskap och utökade färdigheter motsvarande forskarnivå genom kritisk analys av relevanta artiklar inom ämnet samt ett individuellt teoretiskt projektarbete inom molekylär enzymologi.

Lärandemål

Efter fullföljande av kursen förväntas kursdeltagaren kunna

  • visa fördjupad kunskap och god analytisk förmåga att förklara och analysera komplexa begrepp inom enzymologi samt utifrån relevant forskningslitteratur på ett pedagogiskt sätt kommunicera kunskapen skriftligt (INL1)
  • visa förmåga att välja adekvat metod, modell för databehandling och analys av enzymkinetikdata inom ramen för ett teoretiskt projekt, samt att kommunicera resultaten skriftligt i en projektrapport (PRO1)
  • visa förmåga att reflektera över betydelsen och möjligheter av enzymologi för hållbar utveckling (INL1, PRO1)

Kursupplägg

Kursen omfattar circa 105 heltidsstudietimmar motsvarande 4,0 högskolepoäng. Föreläsningar och övningar samläses med BB2020, men forskarstuderande utför ytterligare fördjupningsuppgifter som fördjupar kunskaperna och ett självständigt, forskningsbaserat teoretiskt projekt inom enzymologi som ger progression från avancerad nivå till forskarnivå.

Projektarbetet innefattar att självständigt utforma ett teoretiskt experiment där det ingår att välja lämplig metod och modell för behandling och analys av kinetikdata, samt att kommunicera resultaten i en projektrapport.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Kurser inom organisk kemi och/eller biokemi på avancerad nivå.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kriterier för godkänd rapport och inlämningsuppgift redovisas i kurs-PM.

Övriga krav för slutbetyg

För slutbetyg krävs 80 % aktivt deltagande på schemalagda föreläsningar och godkänt betyg på tillhörande fördjupande inlämningsuppgifter som antar formen av reflekterande och kritiskt granskande analyser av utvalda forskningsartiklar inom området molekylär enzymologi (INL1). Vidare krävs att studenten genomfört ett självständigt individuellt projekt med godkänd skriftlig projektrapport (PRO1).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCB3207

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Martinelle

Övergångsbestämmelser

Om provmomenten ändras examineras studenten enligt det provmoment som gällde när studenten antogs till kursen. Om kursen avvecklas ges studenten möjlighet att examineras på kursen under ytterligare två läsår.

Övrig information

Kursen ersätter F3A5108.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Industriell bioteknologi