Hoppa till huvudinnehållet

FCH3201 Planering och projektering av nya arbetsmiljöer 7,5 hp

Kursen avser att ge grundläggande kunskap om planerings- och projekteringsprocesser för att därutöver ge kunskap och färdigheter i hur arbetsmiljöaspekter kan integreras i dessa processer. Det handlar bl a om metoder och verktyg för att byggnader, lokaler och teknisk utrustning ska befrämja hälsa och välbefinnande hos individen samtidigt som verksamhetssystemets kvalitet och effektivitet ska stärkas. Tillämpningar kommer att finnas i främst industri, kontor och service så som hälsovård. Föreläsningar och seminarier kommer att ge den nödvändiga basen för kursen, och ett projektarbete utgör en fördjupning.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-08-29 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (3,5 hp), P2 (4,0 hp)

Varaktighet

2022-08-29

2023-01-16

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Flemingsberg

Antal platser

Min: 4

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-08-29 programstuderande

Anmälningskod

50810

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-08-29 programstuderande

Kontaktperson

Catherine Trask

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FCH3201 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • planeringsprocessen
 • arkitektritningar som dokumentation
 • regelverket kring arbetsplatsers och lokalers utformning
 • planeringsmetoder och verktyg, samt exempel på fallstudier
 • arbetsmiljön i planering och projektering av byggnader, lokaler och arbetsplatser
 • Bland de tillämpningsområden som tas upp finns hälso- och sjukvård, industri och kontor.

Lärandemål

 • Beskriva och diskutera designprojekt, projektledning och under vilka faser och i vilka kontexter som olika aktiviteter och metoder är lämpliga att använda.
 • Beskriva och diskutera hur olika aktörer kan involveras i ett designprojekt, vilka roller de kan inta, samt den politiska navigeringen inom projekt.
 • Beskriva och värdera olika metoder, modeller och verktyg för planering av arbetsmiljöer, samt att reflektera över deras användbarhet och relevans.
 • Beskriva och diskutera planeringsarbete i praktiken samt forskning inom området.
 • Föreslå hur lokaler, arbetsplatser och utrustning kan utformas i praktisk användning, med beaktande av energi och hållbarhetsaspekter.

Kursupplägg

Föreläsningar, seminarier/workshops och ett eget arbete, delvis på distans, blandad utbildning. 

Föreläsningar c:a 40 timmar, seminarier/workshops c:a 40 timmar samt hemarbete c:a 120 timmar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Antagen som doktorand I arbetsvetenskap eller relaterade discipliner.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur finns på kursens hemsida och inköp av böcker är ej obligatoriskt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.

Övriga krav för slutbetyg

För slutbetyg i kursen krävs aktivt deltagande i minst 80% av föreläsningar, seminarier och övningar samt genomförande av ett projektarbete.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCH3201

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Catherine Trask

Övergångsbestämmelser

Om provmomenten ändras examineras studenten enligt det provmoment som gällde när studenten antogs till kursen. Om kursen avvecklas ges stu­denten möjlighet att examineras på kursen under ytterligare två läsår.

Övrig information

Övrig information ges via kursens hemsida.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Medicinteknik och hälsosystem