Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFCK3001 Beräkningskemi 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FCK3001 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av två delar som totalt omfattar cirka 200 timmar. Den första delen omfattar 24 lärarledda lektionstimmar, 12 studentledda seminarietimmar, samt individuella självstudier motsvarande ungefär en veckas heltidsstudier. Ämnen som ingår omfattar andrakvantisering för elektronstrukturteori, gruppteori för elektronisk vågfunktion och vibrationell vågfunktion, täthetfunktionellteori  för molekyler, korrelerade tillvägagångssätt i elektronstrukturteori, perturbationsteorimetoder, konfigurationsinteraktionsmetoder, kopplade klustermetoder och geminalmetoder.

Den andra delen består av en obligatorisk projektuppgift som utförs under fyra veckor och motsvarar cirka tre veckors heltidsstudier. Eleverna arbetar i små grupper där varje grupp väljer ett vetenskapligt forskningsproblem i beräkningskemi. Projektet utförs autonomt och självständigt genom att läsa och granska den relevanta vetenskapliga litteraturen, utforma en modelleringsstrategi, och utföra beräkningar på högpresterande datorer med hjälp av modern programvara i kvantkemi. Strategi, erhållna resultat och kritisk analys presenterad i form av en skriftlig rapport och en muntlig presentation i form av ett seminarium

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskap och förmåga att

  • för kursens nivå visa tillräcklig förvärvad kunskap inom kursens specialiserade ämnen.
  • utforma, planera och genomföra ett projekt för att angripa ett vetenskapligt problem med datorbaserad modellering inom ramen för kursens ämesområde.
  • presentera och motivera muntligt egna projektresultat och kritiskt utvärdera egna och andras presenterade projektresultat.
  • reflektera över det valda vetenskapliga problemet med hänsyn till miljö-, mänskliga eller samhälleliga aspekter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till studier på forskarnivå samt förkunskaper i kvantmekanik på avancerad nivå

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Molecular Electronic-Structure Theory, Wiley, 2000, ISBN: 978-0-471-96755-2;
Density-Functional Theory of Atoms and Molecules, Oxford University Press, 1994, ISBN: 978-0-19-509276-9.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Rapport, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination för kursens första del utgörs av 80% aktivt deltagande på föreläsningar och seminarier. Examination av projektuppgiften under kursens andra del omfattar en skriftlig projektrapport och ett muntlig projektpresentation.

Övriga krav för slutbetyg

80% aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier.
Godkänd projektrapport.
Godkänd muntlig presentation.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Zilvinas Rinkevicius

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CBH/Teoretisk kemi och biologi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Teoretisk kemi och biologi