Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFCK3100 Nonwoven; Från grundläggande principer till processer 4,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FCK3100 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Föreläsningar och självstudier.

Lärandemål

 1. Vilka grundprocesser som används för att tillverka non-woven
 2. Grudläggande formningsprocesser för tillverkning av non-woven material ; strömningsmekanik för fibrer med högt längs/tvärs förhållande i luft och vatten , smältning och kristallisation hos polymerer, växelvekan mellan termoplaster och biofibrer, koppling mellan nätverksstruktur och makroskopiska egenskaper
 3. Grundläggande egenskaper hos biofibrer och syntetiska fibrer som används för non-woventillverkning
 4. Användning av non-woven material
 5. Produktionsskala för non-woven material
 6. Nya, interaktiva ”devices” som kan tillverkas ifrån non-woven material
 7. Användning av förnyelsebara och nedbrytbara komponenter i Nonwoven

Kursupplägg

En veckas koncentrerad heltidsundervisning kombinerat med 2 veckors heltidsstudier på egen hand av utdelad litteratur med efterföljande tentamen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till utbildning på forskarnivå vid universitet och högskolor, eller externa deltagare med motsvarande kompetens.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • DEL1 - Deltagande, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Deltagande i undervisningen, 2 veckors självstudier av utdelad litteratur och avklarad tentamen.
Obligatorisk närvaro vid föreläsnigar ger 1.5 ECTS och godkänt resultat på skriftlig tentamen ger 3.0 ECTS.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Wågberg

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Fiber- och Polymerteknologi