Hoppa till huvudinnehållet

FCK3103 Nanoteknik för trä 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FCK3103 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 1. Vedbildning
 2. Vedstruktur
 3. Biopolymerer i ved
 4. Fysikaliska egenskaper hos trä
 5. Nanoteknik för trä
 6. Aktuell forkning

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha förmåga att:

 • för kursens nivå visa både bred och specialiserad kunskap inom ämnesområdet nanoteknik för trä
 • pedagogiskt presentera, kritiskt granska och diskutera publicerade vetenskapliga arbeten inom ämnesområdet
 • identifiera, diskutera och reflektera över etik- och hållbarhetsaspekter i den forskning som avhandlas inom kursens ram

Kursupplägg

Kursen utgörs av en föreläsningsserie med kopplade litteraturuppgifter och seminarier.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

To be announced at the beginning of the course. All materials are available through course platform. The following reference literature is suggested:

Hon, Shiraishi: Wood and cellulosic chemistry

Dinwoodie: Timber- Its nature and behavior.

Hill: Wood modification

Journal publications and reviews on Wood Nanotechnology

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • LIT1 - Litteraturuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Muntlig tentamen, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCK3103

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Yuanyuan Li, yua@kth.se

Övrig information

Antal deltagare: min. 5, max. 10

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Fiber- och Polymerteknologi