Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen behandlar teori och praktik för tekniker för analytiska separationer

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FCK3303 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar cirka 200 heltidsstudietimmar varav 48 timmar föreläsningar/övningar och 36 timmar laborationsprojekt utöver självstudier. Föreläsningarna behandlar grundläggande principer för kromatografi och elektrofores samt en genomgång av ett antal av de viktigaste teknikerna som gaskromatografi, vätskekromatografi, kapillärelektrofores, och masspektrometri. I detta sammanhang behandlas också specifika instrumentella aspekter, provupparbetning, optimering av separationer och problemlösning.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

  • förklara de grundläggande principerna for gaskromatografi, vätskekromatografi, kapillärelektrofores och masspektrometri, beskriva de olika metoderna som används inom respektive teknik och de olika instrumentella varianter som förekommer
  • föreslå och förklara hur metodutveckling och optimering av de i kursen behandlade teknikerna kan utföras
  • delta aktivt i demonstrationslaborationer och vid studiebesök
  • definiera och jämföra olika metoder, välja teknik/metod for specifika analysproblem och motivera valen
  • utnyttja ovanstående kunskaper för att planera, utföra och utvärdera ett laborationsprojekt individuellt eller i grupp, inklusive utföra en mindre litteraturstudie, presentera laborationsprojektet i en skriftlig rapport och en muntlig presentation inför övriga studenter på kursen, samt opponera på ett annat laborationsprojekt i kursen

Kursupplägg

Kursen omfattar cirka 200 heltidsstudietimmar varav 48 timmar föreläsningar/övningar och 36 timmar laborationsprojekt utöver självstudier. Föreläsningarna behandlar grundläggande principer för kromatografi och elektrofores samt en genomgång av ett antal av de viktigaste teknikerna som gaskromatografi, vätskekromatografi, kapillärelektrofores, och masspektrometri. I detta sammanhang behandlas också specifika instrumentella aspekter, provupparbetning, optimering av separationer och problemlösning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Quantitative Chemical Analysis, D.C. Harris, 9ed, utdelat material, samt artiklar mm framtagna under projektlaborationen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LAB1 - Laborationsprojekt, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenten ska uppfylla alla delar av alla lärandemålen på både en grundläggande och en detaljerad nivå, och med både bredd och djup. Studenten ska kunna använda kunskapen för att lösa och diskutera nya separationsproblem, och relatera detta till sin egen forskning.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp), godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektlaborationen (LIT1; 4,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Åsa Emmer

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCK3303

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Åsa Emmer

Övrig information

Kursen ersätter kurs FF3B5162

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Kemi