Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Övergripande mål för kursen är att ge doktorander ett hållbart och tvärvetenskapligt förhållningssätt och att inspirera till att med hjälp av teknik lösa samhällsproblem. Kursen består av seminarier med externa föreläsare, presentation samt grupparbete.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan FCK3503 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Seminarier med externa föreläsare om pågående hållbarhetsarbete
 • Presentationer från doktorander om olika aspekter av hållbarhet
 • Gruppdiskussioner och analys av olika informationsmaterial

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha kunskap och förmåga att:

 • sammankoppla aktuella samhällsproblem med ingenjörskonst och forskning
 • ha en vidare syn på och kunna göra en analys av problem eller förhållanden mot bakgrund av de hållbara utvecklingsmålen
 • granska och kvantifiera tekniska kunskapsluckor i relation till samhällets utmaningar

Kursupplägg

Kursen består av sex seminarier med föreläsningar och redovisningar från de deltagande doktoranderna. Målsättningen med föreläsningarna är att vidga perspektiven genom att tillhandahålla verktyg för att identifiera och förstå samhällsproblem, tekniska behov och innovativ lösningar..

Redovisningar av uppgifter från doktoranderna är komplement till förelsäsnigarna och utgörs av tre presentationer för varje grupp bestående av fyra till fem doktorander. Presentationerna har olika inriktningar och kommer att i en succession att fokusera på

 • Litteraturgranskning inom området som redovisas i tio minuter via internet.
 • Samhällsproblem som analyseras med hjälp av vägledning, exempel, argument och fakta. Doktoranderna väljer ett samhällsproblem som de ska undersöka och ta fram data för att kunna definiera och lösa problemet.
 • Redogörelse för tekniska lösningar och problem inom forskningen. Doktoranderna ska identifiera hinder inom teknik och forskning från föregående uppgift. Den valda tekniken ges en kritisk granskning och tänkbara förslag för att bätter förstå vilka innovativa möjligheter som finns för att komma till rätta med de hinder som finns.

Resultaten från kursen visas i presentationer och digitalt. Det senaste kan presenteras vid olika evenemang, exempelvis KTH Sustainability Days och KTH Energy Dialogue

För godkänd kurs ska doktoranden varit närvarande vid alla kurstillfällen och ha deltagit i presentationerna med redovisning och i diskussioner vid andra gruppers redovsiningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Artiklar från internet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande vid alla seminarietillfällen.

Övriga krav för slutbetyg

Närvaro och deltagande samt förbereda/presentera presentationsmaterial.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Christophe Duwig

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCK3503

Ges av

CBH/Kemiteknik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Christophe Duwig

Övrig information

Kursen ersätter kurs FSG3133.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Kemiteknik