Hoppa till huvudinnehållet

FDD3024 Forskningsförberedande kurs i programmeringsspråk och formella metoder 10,0 hp

Kursen omhandlar teori, metoder och teknik som är grundläggande för forskning i programmeringsspråk och formella metoder vid divisionen för teoretisk datalogi.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FDD3024 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande tekniker för program verifikation (symbolsk exekvering, abstrakt förtolkning, VC generering, typsystem); programlogik; inter/intraprocedurell flödesanalys; Modellering av parallelitet och verifikation av parallela system; Systemmodellering och gradvis förfining; Modellering, specifikation, och verifikation av säkerhetsegenskaper.

Lärandemål

Vid kursens slut ska den studerande kunna:

  • Använda ett flertal teorier och metoder inom ämnet på exempelproblem av begränsad omfattning
  • Värdera teoriernas och metodernas lämplighet inom ett givet problemområde
  • Definiera och genomföra ett första eget forskningsprojekt inom den studerandes forskningsämne
  • Redogöra för val av tillgångsvinkel och metod
  • Relatera eget arbete till forskningsfronten inom området

Kursupplägg

Kursen består av ett antal moduler, minimum 4, som ges av fakultet och postdocs över två perioder. Varje modul består av 3-6 föreläsningar med hemuppgifter. Vid kursens slut ges en skriftlig tentamen som lösas över två dygn, bestående av en uppgift per modul. Varje uppgift kan bestå av ett antal delfrågor och definierar ett minimum krav för godkänd betyg. För att godkännas på kursen krävs godkänd betyg i fyre moduler. Detta gör det möjligt för studerande att fokusera på ett urval av fyra moduler ur kursen, anpassad till varje studerandes forskningsämne.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Se under ”rekommenderade förkunskaper”.

Rekommenderade förkunskaper

Matematisk mogenhet och kunskap om datalogi motsvarande civilingenjörexamen i datalogi, elektroteknik, matematik/fysik, eller liknande utbildning på mastersnivå.

Utrustning

Inga särskilda krav.

Kurslitteratur

För varje modul, utvalda översiktsuppsatser, forskningsuppsatser, kursnoter, slides.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 10,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen består av den skriftliga tentamen enligt ovan.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FDD3024

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mads Dam (mfd@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Teoretisk datalogi