Hoppa till huvudinnehållet

FHL3004 Omgivningsfysiologi II, humanexperimentell verksamhet i centrifug- och tryckkammaranläggningar 7,5 hp

Kursens övergripande mål är att förmedla kunskap om hur humanexperimentell forskning inom området omgivningsfysiologi, särskilt med utnyttjande av humancentrifug och tryckkammaranläggningar bedrivs i praktiken.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FHL3004 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Etiska överväganden i samband med humanförsök i extrema omgivningar.
 • Medicinska krav/hälsoundersökningar på individer som skall medverka som försökspersoner/försöksledare vid experiment i extrema miljöer. 
 • Biofysiska mättekniker och praktiska problem vid datainsamling i centrifug, tryckkammare, klimatkammare och immersionsbassänger.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden visa färdighet och förmåga att:

 • skriva en fingerad ansökan till forskningsetiknämnd gällande ett humanexperiment i centrifug eller tryckkammare.
 • leda humanförsök i centrifug, över- och undertryckskammare i enlighet med gällande checklistor och gängse rutiner/föreskrifter.
 • handlägga fingerade nödsituationer i centrifug, över- och undertryckskammare.
 • praktiskt hantera de speciella mätsituationer som uppstår vid humanexperiment i centrifug, över- och undertryckkammare samt under immersion

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och praktiska övningar, under vilka studenten får lära sig:

 • Förberedelser inför humanexperiment i centrifug, tryck- och klimatkammare samt immersionsbassäng, vad gäller etiska överväganden, medicinska risker vis-a-vis hälsokrav på medverkande.
 • Genomförande av experiment i ovannämnda försöksanläggningar, med särskild tyngdpunkt på säkerhetsaspekter och medicinsk övervakning av medverkande.
 • Handläggning av fingerade nödsituationer i ovannämnda försöksanläggningar. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Doktorand som fullgjort kursen ”Omgivningsfysiologi I; teoretisk grundkurs”.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Promemorier rörande risker och hälsokrav vid centrifug- och tryckkammarexponeringar / memorandums concerning risks and health requirments during exposures in centrifuge and pressure chambers.

Exempel på forskningsetikansökningar / examples of ethics applications 

Checklistor för centrifug, undertryckskammare och övertryckskammare / check lists for the centrifuge, hypo-and hyperbaric chambers.

Nödchecklistor för ovannämnda anläggningar/ emergency check lists for the aforementioned facilities

Manualer för mät- och övervakningsutrustning / manuals for data aquisition and surveillance equipment.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • XUPP - Examensuppgift, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FHL3004

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Professor Ola Eiken, Docent Mikael Gennser, Docent Mikael Grönkvist, Docent Arne Tribukait

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Medicinteknik och hälsosystem