Hoppa till huvudinnehållet

FHN3014 Medicinsk teknologi 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FHN3014 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen utgörs av en serie seminarier kring olika teman relaterade till gränsområdet teknik/medicin/hälso- och sjukvård Ämnen som täcks av dessa seminarier är:

 • Människor och teknik i samspel
 • Bilder i biomedicin
 • Mänskliga toleranser och fysiologi i extrema miljöer
 • Att leverera vård
 • Att få innovationer att fungera
 • Säkra medicintekniska produkter, regelverk och standarder
 • Hållbarhet i teknik och hälsa

Lärandemål

Kursen ger de studerande förmåga att:

 • beskriva och relatera till olika typer av samverkan mellan teknik, medicin, hälso- och sjukvård
 • kritiskt analysera styrkor och svagheter hos de teorier och metoder som används inom området teknik, medicin, hälso- och sjukvård
 • jämföra metodologiska förhållningssätt inom fältet teknik och hälsa och dra slutsatser om relevans och tillämpbarhet i de egna doktorandprojekten
 • reflektera över vad begreppet hållbar utveckling kan innebära inom det egna doktorandprojektet samt inom fältet teknik och hälsa utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till utbildning på forskarnivå vid KTH och / eller KI (samt från andra universitet i samråd med kursansansvarig).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

 1. Aktivt deltagande i de tre valda seminarierna.
 2. Skriftlig uppgift kopplad till vart och ett av seminarierna, samt förberedelseuppgifter och genomgång av litteratur

Övriga krav för slutbetyg

Uppfyllande av kraven enligt ovan.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Svein Kleiven

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FHN3014

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Zhou Zhou (zhouz@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Medicinteknik och hälsosystem