Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FIL3237 Elektroniksystemkonstruktion 7,5 hp

Kursen behandlar olika aspekter av kretskort i elektroniksystemkonstruktion med syfte att doktoranden ska lära sig konstruera, simulera och sätta ihop ett elektroniksystem.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-03-18 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P4 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-03-18
2024-06-03

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Kista

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-03-18 programstuderande

Anmälningskod

60959

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-03-18 programstuderande

Kontaktperson

Carl-Mikael Zetterling (bellman@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FIL3237 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Föreläsningar, datorlaborationer och praktiska övningar. Muntlig tentamen.

Kursinnehåll

 • Elektroniksystem från chip till kabinett
 • Tillverkning och design av kretskort
 • Hög hastighet och högfrekvens: ledare, viahål, kontakter, bondtrådar och kapsling
 • Systembrus och brusbudgetering
 • Signalintegritet i höghastighets-elektroniska system
 • Strömförsörjning: brus, jordning, distribution och avkoppling
 • Grundläggande RF design och impedansanpassning
 • Höghastighets PCB nivå design och högre nivåer design
 • Grundläggande EMC/EMI och skärmning
 • Skydd mot ESD
 • Termisk design
 • Särskilda miljöer: rymdelektronik och medicinsk elektronik
 • Hållbarhets- och miljöaspekter
 • Prestanda-modellering och konceptuell design av elektroniska systems
 • Lödning och användning av KiCAD

Lärandemål

Efter kursen ska studenterna kunna:

 • Förklara och tillämpa grundläggande principer och riktlinjer för fysisk arkitekturdesign för komplexa elektroniska system, från tryckta kretskort (PCB) nivå till högre nivåer.
 • Designa PCB:er med hänsyn till signalintegritet och impedansanpassning.
 • Analysera och budgetera systembrus.
 • Designa kraftdistribution och analysera strömförsörjning relaterade brus.
 • Designa impedansanpassningsnät för RF elektroniska system.
 • Analysera påverkan av sammankoppling på olika nivåer om elektronisk systems prestanda.
 • Analysera EMC/EMI i elektroniska system.
 • Modellera elektroniska systems prestanda.
 • Diskutera hållbarhetsaspekter av elektroniksystemkonstruktion.
 • Sätta ihop ett kretskort med hålmonterade och ytmonterade komponenter.
 • Designa ett kretskort med hänsyn till signalintegritet och impedansanpassning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen som doktorand på KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Civilingenjör eller master i Elektroteknik eller motsvarande, speciellt kurser i elkretsteori och elektromagnetisk fältteori.

Utrustning

Dator
Lödutrustning

Kurslitteratur

Delar av flera olika kursböcker används i kursen, alla finns elektroniskt i KTHB.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • EXA1 - Examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Muntlig tentamen.

Övriga krav för slutbetyg

Tentamen och laborationskurs krävs för godkänt betyg i kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Carl-Mikael Zetterling (bellman@kth.se)

Övrig information

 Doktoranden uppmuntras att tillämpa de praktiska delarna i egen forskning.

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Elektronik och inbyggda system