Hoppa till huvudinnehållet

FJP3310 Avancerad företagsmodellering: holistisk system- & mjukvarumodellering 8,0 hp

Under det senaste decenniet har holistisk företagsmodellering (eng. enterprise architecture) vuxit till ett etablerat tillvägagångssätt för helhetshantering av system och programvara i en organisation. Enterprise architecture är modellbaserat, i den meningen att visuella beskrivningar av systemen och deras miljö utgör kärnan i tillvägagångssättet. Ett antal initiativ för EA har föreslagits, såsom Open Architecture Architecture Framework (TOGAF), Enterprise Architecture Planning (EAP), Zachman Framework, Intelligrid, Federal Enterprise Architecture (FEA) och de militära arkitekturramverken som DoDAF, MODAF och NAF. Vad som utgör en "bra" arkitekturmodell har hittills inte definierats ordentligt. Anledningen är att "godheten" hos en modell inte är en inneboende egenskap, utan beroende av det syfte som modellen är avsedd att fylla, dvs vilken typ av analyser den kommer att utsättas för. Om man exempelvis försöker använda en arkitekturmodell för att utvärdera ett systems prestanda skiljer sig informationen som krävs från modellen radikalt från fallet när modellen används för att utvärdera systemets interoperabilitet. 

Arkitekturanalys är tillämpningen av kriterier för bedömning av olika attribut på ett företags arkitekturmodeller. En undersökt egenskap kan till exempel vara cybersäkerheten för ett system och ett kriterium för bedömning av den här egenskapen kan vara "Om modellen av företaget har ett system för intrångsdetektering, då ger detta en högre säkerhetsnivå än om det inte finns ett sådant system.

Denna kurs fokuserar på företagsövergripande systemmodellering och specifikt arkitekturanalys av olika icke-funktionella krav.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FJP3310 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Tidigare fick verksamheten i större företag stöd av ett antal från varandra avskilda IT system som alla utförde specifika uppgifter åt respektive verksamhetsdel, från processtyrning i realtid till administrativa funktioner som lönehantering och fakturering. För att på ett bättre sätt uppfylla kraven från verksamheten har dessa system utökats och integrerats till ett system i sin egen rätt, det verksamhetsövergripande IT-systemet. Givet denna historia består idag sådana verksamhetsövergripande IT-system av en mängd heterogena komponenter ihopkopplade av en likaledes brokig uppsättning av integrationsmekanismer. För att möjliggöra en rationell utveckling och design, där verksamhetens krav omsätts i tekniskt och ekonomiskt fördelaktiga IT-lösningar, krävs verksamhetsövergripande systemarkitekturmodeller (Enterprise Architecture på engelska) som ger en god helhetsförståelse.

Denna kurs syftar till att utveckla studenternas förståelse för och förmåga att använda enterprise architecture-modeller för att beskriva och designa kostnadseffektiva IT-portföljer med ett gott stöd för verksamheten som använder dem. 

Kursen består av, och examineras utifrån, en huvudsaklig projektuppgift.

Kursen innehåller följande kunskapsmoduler:

  • Verksamheters komplexitet.
  • Enterprise Architecture-modellering.
  • Enterprise Architecture-analys.

Lärandemål

Efter genomgången kurs är målet att deltagarna skall kunna:

  • Jämföra, välja samt motivera användandet av lämpliga metoder för modellering och analys av aspekter kring hanteringen av IT-system.
  • Modellera och analysera aspekter kring hanteringen av IT-system, t.ex. informationssäkerhet, modifierbarhet, interoperabilitet, IT-styrning, affärsnytta och mer generella arkitekturfrågor.
  • Presentera och diskutera modellerings- och analysresultat på ett vetenskapligt sätt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 8,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

·      Aktiv seminarienärvaro vid minst 75 % av seminarierna

·      Godkänd projektuppgift

·      Godkänd presentation av projektarbetet

·     Godkänd skriftlig projektrapport

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Robert Lagerström

Profile picture Mathias Ekstedt

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FJP3310

Ges av

EECS/Nätverk och systemteknik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Robert Lagerström

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Nätverk och systemteknik