Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FKA3020 Handledningsmetodik för projektarbete 6,0 hp

Kursen syftar till att utveckla handledingsfärdigheter både i teori och praktik. Handledningsstrategier tillämpas i praktiken genom att handleda en grupp studenter i ett projektarbete. Projektet är relaterat till kemi eller kemiteknik.

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FKA3020 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Kursen innehåller en teoretisk och en praktisk del. I den teoretiska delen av kursen ingår seminarier och övningar, inklusive problembaserade diskussioner som illustrerar verkliga situationer som kan uppstå under handledning. Under den praktiska delen av kursen kommer deltagarna att handleda studenter på grundnivå som bedriver projektarbete på CHE.

Tidsåtgång för kurs:  21h Seminarier, 59h Självstudier, förberedelse av inlämningsuppgifter och hemtentamen, 80h praktisk handledning.

Kursinnehåll

 • grundläggande kunskaper om handledning beträffande respektive roll och ansvar för handledaren och studenten
 • olika handledningsstrategier och studenters lärostilar
 • att upprätthålla en professionell och hållbar arbetsrelation med studenten
 • att kommunicera återkoppling
 • konflikthantering

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska kursdeltagaren:

 • ha kunskap och förståelse för grundläggande vetenskapliga teorier inom pedagogik med betydelse för handledning,
 • med hänsyn till studentens engagemang, bakgrund och inlärningsstrategier, praktisk kunna tillämpa adekvata pedagogiska metoder i egenskap av handledare
 • handleda studenter individuellt och i grupp genom att planera och utforma lärandeaktiviteter som främjar fördjupad inlärning och effektiva inlärningsstrategier för uppfyllelse av lärandemål och genomförande av hållbara projekt inom kemi
 • ·aktivt reflektera över den egna handledarrollen samt upprätthålla en professionell arbetsrelation med studenterna baserad på god kommunikation (metakommunikation) och konstruktiv återkoppling.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Examen i kemi eller kemiteknik på masternivå.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar som delas ut under kursen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Hemtentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen består av en hemtentamen samt verksamhetsförlagd handledningsuppgift.

Övriga krav för slutbetyg

Genomförd handledning av en grupp studenter på grundnivå, deltagande i seminarier och godkända inlämningsuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Cristina Al-Khalili Szigyarto, caks@kth.se

Övergångsbestämmelser

Om provmomenten ändras examineras studenten enligt det provmoment som gällde när studenten antogs till kursen. Om kursen avvecklas ges stu­denten möjlighet att examineras på kursen under ytterligare två läsår.

Övrig information

Antal platser: 20

Kursen vänder sig till KTH:s doktorander och postdoktorer.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Skolövergripande