FKA3020 Handledningsmetodik för projektarbete 6,0 hp

Supervision Methodology for Undergraduate Projects

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att utveckla handledningsfärdigheter både i teorin och i praktiken. Den teoretiska delen av kursen ger grundläggande kunskaper om handledning när det gäller respektive roll och ansvar för handledaren och den handledde. Olika handledningsstrategier och studenters lärostilar tas upp. Kursen belyser också hur man kan hjälpa eleverna nå lärandemål genom att upprätthålla en professionell arbetsrelation med den handledde, kommunicera återkoppling och konflikthantering. Handledningsstrategier tillämpas i praktiken genom att handleda en grupp elever i ett projektarbete. Projekt utformas inom ramen för kursen och är relaterat till kemi eller kemiteknik.

Disposition

Kursen innehåller en teoretisk och en praktisk del. I den teoretiska delen av kursen ingår seminarier och övningar, inklusive problembaserade diskussioner som illustrerar verkliga situationer som kan uppstå under handledning. Under den praktiska delen av kursen kommer deltagarna att handleda studenter på grundnivå som bedriver projektarbete på CHE.

Lärandemål *

Syftet med kursen är att utveckla handledningsfärdigheter hos doktorander och ge kunskap om olika handledningsmetoder. Kursen skall ge insikt i handlingsprocessen och hur en professionell övervakande hållning utvecklas och underhålls. Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

• handleda studerande individuellt och i grupp

• aktivt använda handlednings metodik

• upprätthålla en god kommunikation med de handledda

• projektering som hjälper de handledda att nå lärandemål

• reflektera över sin roll som handledare.

I ett större perspektiv syftar kursen till att förbereda sig för framtida handledningssuppgifter och förbättra kvaliteten på undervisningen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Peer reviewed articles

Examination och slutförande

Betygsskala *

Ingen information tillagd

Examination *

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Två inlämningsuppgifter kopplade till den teoretiska delen och genomföra den verksamhetsförlagda handledningsuppgiften. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mikael Lindström

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CHE/Kemivetenskap

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Cristina Al-Khalili Szigyarto, caks@kth.se, tel: +46 8 55378317, Mikael Lindström, mil@kth.se, tel: +46 8 7908101 ,

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Antal platser: 20

Forskarkurs

Forskarkurser på CHE/Kemivetenskap