Hoppa till huvudinnehållet

FKD3410 Forskningsfronten i enzymdesign 3,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FKD3410 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar cirka 80 heltidsstudietimmar i form av vetenskapsseminarier som hålls varannan vecka. Seminarierna behandlar aktuella trender inom forskningsfältet enzymdesign där de forskarstuderande presenterar, läser, tolkar, analyserar, kritiskt granskar och aktivt diskuterar egna och andra doktoranders arbeten. Aktuella publicerade vetenskapliga arbeten inom forskningsområdet kommer även behandlas. När möjlighet ges kan utomstående forskare inom fältet bjudas in. Kursen utgör den första av fyra kurser i seminarieserien.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskap och förmåga att:

  • visa grundläggande kunskap, både bred och specialiserad, inom kursens vetenskapsområde och om de övergripande ämnesområdena bioteknologi och kemi med betoning på enzymdesign, grön kemi och biokatalyserad kemisk syntes
  • visa grundläggande förmåga att pedagogiskt presentera, kritiskt granska och diskutera vetenskapliga arbeten inom ämnena kemi och bioteknologi med tyngdpunkt på de forskarstuderandes egna arbeten samt publicerade arbeten inom fältet enzymdesign
  • visa grundläggande insikt om akademiskt författarskap och det internationella vetenskapliga publiceringslandskapet med relevans för kursens vetenskapliga ämnesområde
  • visa grundläggande förmåga att identifiera, diskutera och reflektera över etik- och hållbarhetsaspekter i den forskning som avhandlas inom ramen för kursens ämnesområde

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå. Det är en fördel att ha läst kurserna BB1050 Bioteknologi, BB2380 Biokemi, KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur i form av publicerade artiklar och forskarstuderandes egna arbeten anvisas separat för varje enskild sammankomst.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygskriterier specificeras i kurs-PM.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid 80 % av sammankomsterna, vilket förutom att närvara och aktivt delta i diskussioner även omfattar att genomföra två projektpresentationer under ett läsår.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FKD3410

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per-Olof Syrén, e-mail: syren@biotech.kth.se, telnr: 070-3404990

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Kemi