Hoppa till huvudinnehållet

FKF3340 Förnyelsebara polymerer och gröna material 3,0 hp

Denna kurs belyser polymerer från förnyelsebar råvara och gröna material i forskning och industriell utveckling ur såväl ett samtids- som ett framtidsperspektiv.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FKF3340 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Strukturer och typiska egenskapsprofiler hos vanliga förnyelsebara polymera material.
 • Strukturella variationers effekt på materialens prestanda.
 • Forsknings- respektive industriellt orienterad översikt av några kommersiella tillämpningar i olika mognadsstadier, såsom textil, förpackningar, biokompositer och nanocellulosa.
 • Frågeställningar relaterade till nedbrytning och kompostering.
 • Kritisk diskussion av den kommersiella potentialen och kostnadseffektiviteten hos gröna materialtillämpningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha kunskap och förmåga att:

 • redogöra för strukturer och typiska egenskapsprofiler hos de vanligaste grupperna av polymera material erhållna från förnyelsebara råvaror.
 • analysera vilka effekter som variationer i struktur och komposition kan ha på materialens prestanda
 • ge en översikt av hur gröna material kan tillämpas
 • diskutera olika möjligheter och utmaningar vi står inför vid utveckling och avfallshantering av gröna material och deras tillämpning i kommersiella produkter, såsom textil, förpackningar, biokompositer och nanocellulosa.

Kursupplägg

Föreläsningar och seminarier.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå samt grundläggande kunskaper i kemi, organisk kemi och polymerteknologi.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i kemi, organisk kemi och polymerteknologi.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utdelat material och relevant material som studenten finner vid litteraturstudie i samband med hemtentamen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro om minst 90 %

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FKF3340

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ulrica Edlund

Övrig information

Kursen kommer att ges helt eller delvis online, beroende på gällande restriktioner.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Fiber- och Polymerteknologi