Hoppa till huvudinnehållet

FKF3440 Avancerad experimentell teknik; teori och praktik, I 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FKF3440 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Minst ett års instrumentansvar för ett eller flera instrument. Dock kan kursen endast tas en gång. Färdigställande av en manual. Undervisa andra i att använda instrumentet/tekniken (dokumenterad).

Tonvikten skall ligga på användning av instrumentet/tekniken i ämnesrelevanta applikationer.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs:

1. ha erhållit tillräckliga färdigheter i tekniken/instrumentet, både teoretiskt och i praktiken, för att kunna hålla instrumentet i gott skick.
2. kunna kommunicera tekniken både muntligt och skriftligt på avancerad nivå för kollegor.
3. kunna samordna / administrera användningen av tekniken i en forskningsorganisation

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till utbildning på forskarnivå vid KTH-CBH.
Kursen ingår som möjligt val inom ramen för ämnesspecifika kurser.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRA1 - Praktiskt arbete, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Muntlig tentamen på tekniken/instrumentet som hålls av huvudhandledaren eller av en person som utses av huvudhandledaren.

Övriga krav för slutbetyg

Följande moment skall ha uppnåtts för den slutliga examinationen av kursen:

1. Minst 1 års ansvar för ett instrument (dokumenterad). Huvudhandledaren bestämmer om det föreslagna instrumentalansvaret är tillräckligt/lämpligt för att studenten ska kunna ta kursen.
2. Skriven instrumentmanual.
3. Undervisning av andra personer för användning av instrumentet (dokumenterad)
4. Godkänd muntlig tentamen på tekniken/instrumentet (hanteras av huvudhandledaren).

Kursen räknas som del i forskarstudierna och inte som institutionstjänstgöring.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FKF3440

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mikael Hedenqvist

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Fiber- och Polymerteknologi