FLF3007 Teoretiska perspektiv på lärande 7,5 hp

Theoretical Perspectives on Learning

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen tar upp centrala teoretiska perspektiv på lärande; kognitiva och konstruktivistiska perspektiv, pragmatism, fenomenografi och variationsteori, sociokulturella perspektiv och aktivitetsteori.

Lärandemål *

Kursen syftar till att ge doktoranderna en överblick över den historiska utvecklingen av, och kunskap om huvuddragen i, de dominerande teoretiska perspektiven på lärande för att därigenom kunna diskutera och reflektera över likheter och skillnader. Kursen syftar även till att ge doktoranderna möjlighet att relatera det egna avhandlingsarbetet till dessa teorier samt kunna diskutera konsekvenser av valt perspektiv för forskningsarbetet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

- Analysera och jämföra huvuddragen i de teoretiska perspektiv på lärande som kursen omfattar

- Reflektera över och diskutera konsekvenserna av  val av lärandeperspektiv för studiedesign och datainsamling och analys

- Kritiskt argumentera för och värdera hur det egna avhandlingsprojektet  (alt en publicerad avhandling) relaterar till valt lärandeperspektiv

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Antagen till forskarutbildning, eller behörig att söka till forskarutbildning

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentation på slutseminarium.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Maria Weurlander

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FLF3007

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande