FLF3011 Introduktion till forskningsmetoder inom teknik och lärande 10,0 hp

Introduction to Research Methods in Technology and Learning

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ger en översikt över vanliga forskningsmetoder inom teknik och lärande. Kvantitativa och kvalitativa metoder samt olika sätt att kombinera dessa metoder tas upp. Under kursen diskuteras studiedesign, exempelvis tvärsnitts-, longitudinella, komperativa och fallstudier, och val av forskningsmetoder, dess möjligheter och begränsningar i relation till olika forskningsfrågor. Vidare diskuteras vetenskaplig redlighet, etik- och kvalitetsaspekter inom forskning. Kursen berör även olika vetenskapstraditioner och deras grund i ontologi och epistemologi, samt relationen till metodologi och forskningmetoder.

Lärandemål *

Syftet med kursen är att ge doktoranden en överblick över kunskap om vanliga forskningsmetoder inom ämnesområdet teknik och lärande. Kursen syftar även till att doktoranderna får möjlighet att träna sin förmåga att genomföra datainsamling och analys, samt sin förmåga att göra forskningsetiska bedömningar.

Efter godkänd kurs ska doktoranden:

  • Översiktligt kunna beskriva vanliga forskningsmetoder inom teknik och lärande.
  • Kunna använda vanliga kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.
  • Reflektera över och diskutera studiedesign, val av forskningsmetoder och dess möjligheter och begränsningar i relation till olika forskningsfrågor.
  • Reflektera över och diskutera etik- och kvalitetsaspekter som rör datainsamling och analys.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet att delta har den som är antagen till utbildning på forskarnivå vid svenskt lärosäte eller motsvarande utbildning utomlands.

Urval
Förtur ges till doktorander antagna till forskarutbildningen i ämnet teknik och lärande vid ITM-skolan, KTH. I andra hand får övriga doktorander vid KTH delta. I mån av plats kan doktorander från andra lärosäten, och forskare delta.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur anges senast två veckor före kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • SEM1 - Seminarium, 10,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

För att erhålla slutbetyg krävs, förutom godkänt examinerade seminarium, även aktivt deltagande på kursens övriga seminarier.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Maria Weurlander

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FLF3011

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande