Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FLF3011 Introduktion till forskningsmetoder inom teknik och lärande 10,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-08-28 programstuderande

Anmälningskod

50764

Rubriker med innehåll från kursplan FLF3011 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Under kursen får doktoranden bekanta sig med olika forskningsmetoder som tillämpas inom teknik och lärande. Översikten över olika metoder är tänkt att stödja förmågan att göra adekvata val vid design av vetenskapliga studier. Kursen innefattar forskningsmetoder utifrån kvalitativa och kvantitativa ansatser vid datainsamling, analys och tolkning. Under kursen diskuteras olika typer av studiedesign och dess möjligheter och begränsningar i relation till olika forskningsfrågor. Vidare diskuteras vetenskaplig redlighet, etik- och kvalitetsaspekter inom forskning. Kursen berör även olika vetenskapstraditioner och hur olika metodologiska grundantaganden relateras till metoder för datainsamling, analys och tolkning av resultat.

Lärandemål

Kursen syftar till att stärka doktorandens förmåga att välja metod för datainsamling och analys samt att göra forskningsetiska ställningstaganden. Syfte är också att bidra till doktorandens förmåga att tolka och kritiskt värdera studier inom teknik och lärande med hänsyn till metodval. Efter godkänd kurs ska doktoranden ha förmågan att:

  • Jämföra olika forskningsmetoder inom teknik och lärande och diskutera kopplingen mellan metod och metodologiska grundantaganden.
  • Resonera om grundläggande ställningstaganden vid forskning med kvantitativ respektive kvalitativ ansats.
  • Reflektera över och diskutera studiedesign, inklusive val av forskningsmetoder och dess möjligheter och begränsningar i relation till olika forskningsfrågor.
  • Reflektera över och diskutera forskningskvalitet och etiska aspekter kopplat till datainsamling och analys.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet att delta har den som är antagen till utbildning på forskarnivå vid svenskt lärosäte eller motsvarande utbildning utomlands.

Urval
Förtur ges till doktorander antagna till forskarutbildningen i ämnet teknik och lärande vid ITM-skolan, KTH. I andra hand får övriga doktorander vid KTH delta. I mån av plats kan doktorander från andra lärosäten, och forskare delta.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur anges senast två veckor före kursstart. Utöver artiklar och texter som rekommenderas av lärare i kursen förväntas doktoranden självständigt söka en del av kurslitteraturen

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Skriftlig inlämningsuppgift, 10,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För att erhålla slutbetyg krävs, förutom godkänt examinerade seminarium, även aktivt deltagande på kursens övriga seminarier.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande