FLF3012 Vetenskapsteoretiska perspektiv på teknik och lärande 7,5 hp

Theory of Science Perspectives on Technology and Learning

Kursen vänder sig till doktorander intresserade av teknik och lärande och fokuserar på relevanta kunskapsteoretiska, idéhistoriska och vetenskapssociologiska perspektiv.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Vetenskapssamhällets framväxt och hur det fungerar, discipliner och interdisciplinaritet. Klassiska vetenskapsteoretiska idéer. Teknikvetenskapens idéhistoria. Studier av relationen mellan teknik och lärande.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna;

  • diskutera och jämföra naturvetenskap och ingenjörsvetenskap, samt utbildningsvetenskap inom dessa områden, i kunskapsteoretiska och vetenskapssociologiska perspektiv,
  • kritiskt diskutera forskning inom teknik och lärande i ljuset av kunskapsteoretiska, vetenskapssociologiska och idéhistoriska perspektiv, samt
  • formulera en egen forskningsansats genom att relatera till perspektiv och ansatser som diskuteras i kursen, samt formulera konstruktiv kritik/feedback till andra doktoranders arbete.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Antagen till forskarutbildning, i första hand inom ämnet Teknik och lärande och näraliggande ämnen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anslås tre veckor före kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • LEXA - Kontinuerlig examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lars Geschwind

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande