Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FLF3013 Fördjupning om forskningsmetoder inom lärande och IT 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Målgrupp

Doktorand studerande

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P3 (4,5 hp), P4 (3,0 hp)

Varaktighet

2024-01-16
2024-06-03

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 1

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Anmälningskod

60401

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FLF3013 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I kursen analyseras hur kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder tillämpas inom forskningsområdet lärande och IT. Kursen fokuserar särskilt på forskningsmetoder som är vanliga vid studier inom lärande och IT, däribland internetbaserade metoder, designmetoder samt innovativa och experimenterande metoder. Under kursen diskuteras olika typer av forskningsmetoder och dess möjligheter och begränsningar för studier av lärande och IT. Ett särskilt fokus är att skriva och diskutera utkast till avhandlingens metodkapitel.

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge doktoranden en fördjupad metodkunskap med särskilt fokus på de forskningsmetoder som används inom aktuell forskning om lärande och IT.

Efter godkänd kurs ska doktoranden:

  • kunna redogöra för och kritiskt analysera hur vanliga forskningsmetoder tillämpas inom forskning om lärande och IT
  • kunna redogöra för och kritiskt analysera forskningsmetoder som används inom aktuell forskning om lärande och IT.
  • kunna kritiskt granska aktuell forskning om lärande och IT, med särskilt fokus på vilka slutsatser som kan dras beroende på vald forskningsdesign.
  • Kunna reflektera kring egna metodval och dess möjligheter och begränsningar i relation till den egna forskningen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet att delta har den som är antagen till utbildning på forskarnivå vid svenskt lärosäte eller motsvarande utbildning utomlands.

Urval
Förtur ges till doktorander anslutna till den nationella forskarskolan för digitala teknologier i utbildning (GRADE). I mån av plats kan övriga doktorander delta.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur anges senast två veckor före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • SEM1 - Seminarium, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För att erhålla slutbetyg krävs, förutom godkänt examinerande seminarium, även aktivt deltagande på kursens övriga seminarier.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande