FLF3013 Fördjupning om forskningsmetoder inom lärande och IT 7,5 hp

Continuation Course on Research Methods in Learning and IT

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

I kursen analyseras hur kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder tillämpas inom forskningsområdet lärande och IT. Kursen fokuserar särskilt på forskningsmetoder som är vanliga vid studier inom lärande och IT, däribland internetbaserade metoder, designmetoder samt innovativa och experimenterande metoder. Under kursen diskuteras olika typer av forskningsmetoder och dess möjligheter och begränsningar för studier av lärande och IT. Ett särskilt fokus är att skriva och diskutera utkast till avhandlingens metodkapitel.

Lärandemål *

Syftet med kursen är att ge doktoranden en fördjupad metodkunskap med särskilt fokus på de forskningsmetoder som används inom aktuell forskning om lärande och IT.

Efter godkänd kurs ska doktoranden:

  • kunna redogöra för och kritiskt analysera hur vanliga forskningsmetoder tillämpas inom forskning om lärande och IT
  • kunna redogöra för och kritiskt analysera forskningsmetoder som används inom aktuell forskning om lärande och IT.
  • kunna kritiskt granska aktuell forskning om lärande och IT, med särskilt fokus på vilka slutsatser som kan dras beroende på vald forskningsdesign.
  • Kunna reflektera kring egna metodval och dess möjligheter och begränsningar i relation till den egna forskningen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet att delta har den som är antagen till utbildning på forskarnivå vid svenskt lärosäte eller motsvarande utbildning utomlands.

Urval
Förtur ges till doktorander anslutna till den nationella forskarskolan för digitala teknologier i utbildning (GRADE). I mån av plats kan övriga doktorander delta.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur anges senast två veckor före kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • SEM1 - Seminarium, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

För att erhålla slutbetyg krävs, förutom godkänt examinerande seminarium, även aktivt deltagande på kursens övriga seminarier.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Stefan Hrastinski

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FLF3013

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande