Hoppa till huvudinnehållet

FLH3000 Grundläggande kommunikations- och undervisningslära 3,0 hp

Den här kursen vänder sig till dig som är ny inom kommunikation och undervisning. Du kanske är en doktorand som inom din tjänstgöring utför undervisning i olika former. Kursen består av besök hos erfarna lärare, olika kommunikationsövningar, projektarbete i grupp och individuella skriftliga reflektioner. Det övergripande målet med denna kurs är att ge dig som ny lärarassistent möjligheten till utveckling inom kommunikation och undervisning.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FLH3000 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Huvudsakliga teman för kursen är:

 • Grunder för lärande och undervisning
 • Naturliga lärandemiljöer
 • Undervisning i ingenjörsvetenskaper
 • Feedback och handledning
 • Intervjuer och grupparbete
 • Inspelning av undervisning
 • Din utveckling som lärare

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa grundläggande begrepp, material och metoder, samt villkor för undervisning och lärande inom högreutbildning
 • diskutera den egna rollen i relation till hållbar utveckling, med fokus på undervisning och lärande inom det egna ämne
 • presentera och förklara ämnen och utföra aktiverande uppgifter inom det egna kunskapsområdet
 • ge och ta emot återkoppling, med fokus på att analysera, utvärdera och utveckla undervisning och lärande
 • välja ut det mest intressanta ur en vetenskaplig studie samt presentera detta på ett lärfokuserat och intresseväckande sätt
 • studera ett utvalt område i ett fältarbete, samt analysera och relatera detta till den egna undervisningspraktiken

i syfte att utveckla sin pedagogiska kompetens och förmåga till utveckling som lärare på lång sikt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Endast för doktorander inskrivna på KTH

Rekommenderade förkunskaper

 

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bain, K., What the best college teachers do (2004)

Boken distribueras elektroniskt.

Artiklar, länkar, filmer m.m. distribueras via Canvas.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination i kursen är design, genomförande och utvärdering av en lärandeaktivitet, fältarbete och skriftliga hemuppgifter.

 

Övriga krav för slutbetyg

 • Obligatorisk närvaro vid första kursträffen.
 • Av resterande möten (4 klassrumsmöten, ett online-möte samt ett gruppmöte) får studenten maximalt vara frånvarande vid ett tillfälle.
 • Förberedelser krävs inför varje möte och aktivt deltagande vid möten och grupparbete.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FLH3000

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Elizabeth Keller, ekeller@kth.se

Övrig information

För att ansöka till FLH3000 bör kursen ingå i din eISP.

Länk till anmälningsformulär finns på denna sida: https://www.kth.se/social/course/FLH3000/

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande