Hoppa till huvudinnehållet

FMG3007 Vetenskaplig metodik för ingenjörer 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FMG3007 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller en fullständig genomgång av de mest kända vetenskapliga metodiker, från Karl Popper och Thomas Kuhn till "Bayenesian". Böckerna kommer att granskas i seminarieform, med praktiska övningar för att utveckla doktorandernas analysförmåga. Dessa praktiska övningar kommer att baseras på verkliga artiklar och avhandlingar som har producerats av IIP. Grupparbetet kommer att uppmuntras för att åstadkomma diskussionsformer även under praktiskt arbete. Seniora forskare fungera som mentorer åt dessa grupper. Den normala arbetssekvensen kommer att bestå av läsa-analysera-diskutera-slutleda cykler.

Lärandemål

Kursens mål är att förse alla doktorander med en robust uppfattning av vad vetenskap är och vad den innebär i forskningsarbetet. Kursen detaljerar alla nivåer på forskningen (grund-tillämpad), hur dessa nivåer påverkar produktionsforskning, vilka valideringsteorier som finns (Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, etc.) och dessa för- och nackdelar. Doktoranderna bör kunna framlägga sin egen syn på en vetenskaplig metodik för produktionsforskning, i form av en essä/rapport.

Kursupplägg

Kursen består av 15 seminarier av 1,5 timmar var, med minst 3 inlämnade rapporter.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Thomas Kuhn, "The Structure of Scientific Revolutions", 2nd Ed., The Univ.of Chicago Press Ltd. 1970, USA

Alan F. Chalmers, "What is this thing called science?"; 3rd Ed., Open University Press, 1999, UK

Artiklar och avhandlingar producerade vid IIP; utvalda av kursdeltagarna.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
  • RAP1 - Rapport, 2,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Minimum av 75% deltagande är obligatoriskt, inkluderat alla inlämnade uppsatser.

Slutlig uppsats som betygssätts.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMG3007

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Antonio Maffei maffei@kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Industriell produktion