Hoppa till huvudinnehållet

FMJ3336 Kunskapsaspekter inom energiteknik 7,5 hp

Det övergripande målet för kursen är att få doktoranderna att agera som en pedagogisk entreprenör i ett globalt sammanhang, med målet att föra utbildning utanför det traditionella synsättet. Kursdeltagarna kommer att få erfarenhet genom att aktivt delta i kursseminarier, genom att utföra tilldelade individuella uppgifter följt av gruppdiskussioner, och genom att handleda KEX och MEX studenter eller planera och assistera i kurser på grund- eller avancerad nivå.

Se "Course Information in English" för mer information.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FMJ3336 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursdeltagarna kommer att få detaljerade instruktioner för hur man använder avancerade audiovisuella utrustningen i olika undervisningssalar på KTH.

Seminarier kommer att ges för att ta itu med frågorna i undervisningen och vid handledning av projekt. Utbildning kommer att tillhandahållas för att bygga upp högkvalificerade och pedogogiska kursassistenter (och framtidenslärare). Föreläsare och kursassistenter kommer att visa och prata om kvaliteter och utmaningar som kursassistent.

En del av kursen är att skapa ett e-undervisningsmaterial inom studentens eget forskningsområde. Studenten ska anpassa utbildningsmaterialet till ett e-lärande format med användning av moderna pedagogiska datoriserade multimediaverktyg (väljs tillsammans med examinator) och med hög interaktivitet. Tekniska, pedagogiska, multimediaspekter och färdigheter ska beaktas. Under utvecklingen av utbildningsmaterialet kommer studenterna att utvärdera inlärningsmaterialet och ge ändringsförslag.

Studieämnet väljs ut tillsammans med examinator. Den ska bestå av ett eller två lärande aktiviteter (motsvarar 2-3 timmars föreläsning) av en kurs som ges vid ett universitet. Studenten ska studera det befintliga materialet i detalj och läsa relaterat material.

Kursen behandlar den allmänna filosofin om interaktiv och e-baserad utbildning. Individuella literaturöversikter och skriftliga rapporter ingår i kursaktiviterna. I kursdiskussionerna kommer kursdeltagare presentera vad de har ansett som för och nackdelar med det nuvarande interaktiva inlärningsmaterialet som utvecklats av olika lärare, till exempel övningar, föreläsningar och e-learning plattformar, osv.

Lärandemål

Det övergripande målet för kursen är att få doktoranderna att agera som en pedagogisk entreprenör i ett globalt sammanhang, med målet att föra utbildning utanför det traditionella synsättet. Kursdeltagarna kommer att få erfarenhet genom att aktivt delta i kursseminarier, genom att utföra tilldelade individuella uppgifter följt av gruppdiskussioner, och genom att handleda KEX och MEX studenter eller planera och assistera i kurser på grund- eller avancerad nivå.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 1.  Implementera pedagogiskt tillvägagångssätt i linje med studentcentrerat lärande och konstruktiv anpassning
 2. Utveckla interaktivt inlärningsmaterial och online-examen / övning som är lämplig för e-lärande
 3. Ge föreläsning / presentation / seminarium med moderna audiovisuella interaktiva verktyg, såsom videovisning, demonstration av online-videokonferenser, användning av multimedia bland annat i linje med integrering av tekniker i utbildning, och en av följande
 4. Skaffa metoder för handledning av KEX / MEX-examensstudenter för att bli självständig forskare, eller
 5. Tillämpa nytt pedagogiskt tänkande i pågående kurser inom rollen som kursassistent eller liknande

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till doktorandstudier

Grundläggande kommunikations- och undervisningslära (FLH3000)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • "Distance and E-learning in Transition – Learning Innovation, Technology and Social Challenges"
  Publisher: Jointly by ISTE and Wiley
  Editors: Ulrich Bernath, András Szűcs, Alan Tait, Martine-Vidal
  ISBN: 9781848211322
  Tillgänglig online genom "KTH online bibliotek"
  http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118557686
 • “Teaching in a Digital Age- Guidelines for Designing Teaching and Learning”
  Authors: A.W. (Tony) Bates and Bates, A.W.
  Creative Commons Attribution NonCommercial
  Tillgänglig online: https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/
 • “Teaching in Blended Learning Environments: Creating and Sustaining Communities of Inquiry”
  Authors: Norman D. Vaughan, Martha Cleveland-Innes, and D. Randy Garrison
  ISBN: 9781927356487
  Tillgänglig online: http://www.aupress.ca/index.php/books/120229

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Andrew Martin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMJ3336

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Justin Chiu, justin.chiu@energy.kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Energiteknik