FMJ3381 Integrerad Analys av klimat-, markanvändnings-, energi- och vattensystem 6,0 hp

Integrated Assessment of Climate, Land- Use, Energy and Water Systems

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Ingen information tillagd

Lärandemål *

Ingen information tillagd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Antagen till doktorandstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Tidigare publicerade artiklar, användarmanualer för relaterade verktyg och nationella eller regionala rapporter kommer att användas som litteratur.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mark Howells

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Detta är en praktisk kurs för lärande på doktorsnivå.

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Energiteknik