Hoppa till huvudinnehållet

FMJ3382 Energidata, energibalanser och projektioner 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FMJ3382 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen kommer att kombinera föreläsningar, datalaborationer, obligatriska seminarier och projektarbeten. Föreläsningar och laborationer kommer att hållas av både lokala och externa experter från olika forskningsorganisationer. Efter att samtliga laborationer är avklarade förväntas studenterna delta i två seminarier följt av en detaljerad projektrapport vid slutet av kursen.

Kursansvarige kommer att dela ut listor med passande projekt under första kursveckan och varje projekt genomförs av en grupp på 1-2 studenter. Projektet ska dokumenteras i en skriftlig rapport (på engelska). Varje projektgrupp ska även lämna in en granskningsrapport som opponering på en annan projektgrupp, även denna ska skrivas på engelska. För de obligatoriska seminarierna kommer vaje grupp att förbereda presentationer av projektets framsteg, baserat av momenten i varje datalaboration.

Studenten kommer under kursens gång att exponeras för energidataklassificering, insamlings- och prognosarbete från International Energy Agency (IEA), FN:s statistikavdelning (UN stats) och FN:s Internationella atomenergiorgan (IAEA). Tanken är att studenterna också kommer att interagera med IEA, UN Stats och IAEA.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Motivera varför strategisk nationell energianalys, policy och planering kräver en pålitlig energibalansanalys och prognostiseringar för framtida efterfrågan på energi
 • Förstå sambandet mellan männskliga aktiviteter, behovet av energitjänster och den energi som krävs för att driva dem.
 • Förstå klassificeringen av energidata och hur den påverkar utvecklingen av en nationell energibalansanalys.
 • Förstå melaniken i en nationell energibalansanalys
 • Få insikt i de olika metoder som används för att projicera framtida efterfrågan på energi.
 • Förstå och samta in relevant data (energi, social och ekonomisk) som krävs för att utveckla både en nationell energibalans och framtida efterfrågansprognoser.
 • Lära sig och tillämpa relevanta mjukvaruverktyg och använda insamlad data för att analysera ett statiskt samt framtida energiscenario.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avslutad kandidatutbildning inom ingenjörs/naturvetenskapligt program eller motsvarande kunskap.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av föreläsningsmaterialet samt valfria litteratur som kommer att föreslås efter varje föreläsning/laboration.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Project, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Francesco Fuso-Nerini

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMJ3382

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Energiteknik