Hoppa till huvudinnehållet

FMJ3387 Energiteknik och Hållbarhet 6,0 hp

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna: 

---> Demonstrera en förståelse och applicera olika tolkningar av Hållbar Energiutveckling

---> Förstå energins roll i de viktiga hållbar utvecklings paradigmen: 

1) Cirkulär ekonomi

2) Planetära gränser

3) Hård hållbarhet

4) Mjuk hållbarhet

---> Förstå och kartlägga hur energisystemet relaterar till:

1) Agenda 2030 och FN:s Hållbarhetsmal

2) Social hållbarhet

3) Ekonomisk hållbarhet

4) Ekologisk hållbarhet

---> Kvantifiera och kartlägga hur energiutveckling påverkar (och påverkas av):

1) Landanvändning

2) Vattenanvändning

3) Mildring och anpassning av klimatförändringar

4) Socioekonomi (inklusive makroekonomi, urban- och landsbygdsbosättningar)

---> Förstå utmaningar kring hållbar utveckling för att tacklas av KTH :s huvudforskningsområden:

1) Tillämpad Termodynamik och Kylteknik

2) Kraft- och Värmeteknologi

3) Värme och Ventilation

4) Klimatstudier

5) Systemanalys

6) Integration av koldioxidsnålt energiutbud

---> Definiera det så kallade "Vetenskap-Policy Gränssnitt" och förstå vikten av kommunikation till en bredare publik, inklusive beslutsfattare 

---> Doktorandstudenter behöver motivera hur deras forskning relaterar till hållbarhets paradigm och kontextualisera det inom bredare system 

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FMJ3387 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Definiera energysystemet. Globalt, regionalt, nationellt, ruralt, urbant till teknologier, bränsle och huvudkännetecken. 
 • Kartlägga energisystem till FN:s hållbarhetsmål. Direkta och indirekta effekter från och på andra hållbarhetsmål. 
 • Definiera synpunkter av hållbar energiutveckling. 
 • Introducera Referens Resurs till Tjänstesystem (m.a.o kartlägga hur resurser är utvunna, återvunna och använda för att möta utvecklingsbehov) 
 • Beskriva utvalda forskningsområden inom KTH och utmaningar inom tecknologisk hållbar utveckling
 • Kvantitativt definiera hållbar utveckling paradigm. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna: 

 • Demonstrera en förståelse och applicera olika tolkningar av Hållbar Energiutveckling
 • Förstå energins roll i de viktiga hållbar utvecklings paradigmen:
 1. Cirkulär ekonomi
 2. Planetära gränser
 3. Hård hållbarhet
 4. Mjuk hållbarhet
 • Förstå och kartlägga hur energisystemet relaterar till:
 1. Agenda 2030 och FN:s Hållbarhetsmall
 2. Social hållbarhet
 3. Ekonomisk hållbarhet
 4. Ekologisk hållbarhet
 • Kvantifiera och kartlägga hur energiutveckling påverkar (och påverkas av):
 1. Landanvändning
 2. Vattenanvändning
 3. Förändring och anpassning av klimatförändringar
 4. Socioekonomi (inklusive makroekonomi, urban- och landsbygdsbosättningar)
 • Förstå utmaningar kring hållbar utveckling för att tacklas av KTH :s huvudforskningsområden:
 1. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik
 2. Kraft- och Värmeteknologi
 3. Värme och Ventilation
 4. Klimatstudier
 5. Systemanalys
 6. Integration av koldioxidsnålt energiutbud
 • Definiera det så kallade "Vetenskap-Policy Gränssnitt" och förstå vikten av kommunikation till en bredare publik, inklusive beslutsfattare 
 • Doktorandstudenter behöver motivera hur deras forskning relaterar till hållbarhets paradigm och kontextualisera det inom bredare system 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till doktorandstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 1. Perspectives on Sustainable Energy Development (UNDESA)
  https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=637&menu=1515
 2. Mapping Synergies & Trade-offs between energy and the sustainable development goals Fuso Nerini et al. Nature Energy. 2017  https://www.nature.com/articles/s41560-017-0036-5
 3. Integrated analysis of climate change, land-use, energy and water strategies
  https://www.nature.com/articles/nclimate1789
 4. Steffen et al. 2015. Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science Vol. 347 no. 6223 http://science.sciencemag.org/content/347/6223/1259855
 5. Watson RT. Turning science into policy: challenges and experiences from the science–policy interface. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2005;360(1454):471-477.
  http://dx.doi:10.1098/rstb.2004.1601.
 6. Howarth C and Painter J 2016 Exploring the science–policy interface on climate change: The role of the IPCC in informing local decision-making in the UK Palgrave Commun. 2 16058
  http://dx.doi.org/10.1057/palcomms.2016.58

Ytterligare kurslitteratur kommer att uppdateras, baserad på framsteg inom området.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Studenterna kommer examineras med godkänt eller icke godkänt (P/F), baserat på följande: 

 • Utkast av artikel för populär vetenskaps som presenterar bred hållbarhetsinnebörd i sitt doktorandprojekt. 
 • Utvärdering av energipolicy/projekt i skenet av alla FN :s 169 Hållbarhetsmål för att analysera synergier och kompromisser mellan policy/projekt och den bredare 2030 Agenda för Hållbar Utveckling. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMJ3387

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Alla seminarier, förutom det slutgiltiga publika seminariet, kan följas online via Abode Connect platform, länken till kurstillfällena kommer att ges till studenterna före kursstart. 

Då kursen är tillgänglig i Remote Learning, är den nödvändiga utrustningen en dator utrustad med en väl fungerande mikrofon och högtalare/hörlurar och en internetuppkoppling som är lämplig för distanslärning (misslyckande med att ansluta är inte ett alternativ). 

Undervisningsspråk: Engelska

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Energiteknik - Gru