Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FSK3912 Litteraturkurs i Tillämpad Fysik eller Biologisk Fysik 6,0 hp

Kursen syftar till att ge studenter möjlighet att studera ett individuellt valt område relevant för sina doktorandstudier där relevant kurs saknas.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Anmälningskod

60889

Rubriker med innehåll från kursplan FSK3912 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Obligatorisk projektplan

En obligatorisk projektplan för litteraturstudien inlämnas till examinator för godkännande. Projektplanen ska innehålla:

• namn på forskarstuderande och kursansvarig lärare

• preliminärt schema för studierna med beräknat start- och slutdatum för kursen

• tidsuppskattning som motiverar kursens omfattning om 160 heltidsstudietimmar

• ingående litteratur som ska redovisas och motiveras med avseende på innehåll, samt hur den valda forskningslitteraturen är relaterad till forskarstuderandens eget forskningsområde och avhandlingsarbete

• konkretisering av kursens lärandemål utifrån den valda forskningslitteraturen

• målrelaterade betygskriterier för betyget godkänd enligt de i kursplanen angivna lärandemålen

Information om lärandemål och målrelaterade betygskriterier finns i KTH:s regelverk.

Obligatoriska moment

Litteraturuppgiften omfattar förutom självstudier minst fyra schemalagda sammankomster med ansvarig lärare där hittills inhämtade kunskaper presenteras och diskuteras. Ansvarig lärare ska vid sammankomsten dokumentera uppnådda resultat. Genomförda diskussioner och dokumenterade resultat utgör del av underlaget för examination och ska beskrivas så att det går att säkerställa att forskarstuderanden tillgodogjort sig litteraturen i enlighet med kursens mål.

En av forskarstuderanden författad slutrapport ska lämnas in före den muntliga presentationen. Rapporten ska innehålla en övergripande beskrivning, samt fördjupad reflektion och diskussion över den genomgångna litteraturen där även den nya kunskapens nytta för forskarstuderandens fortsatta utbildning beaktas.

Forskarstuderanden ska hålla en muntlig slutpresentation i form av ett seminarium vid en av forskarstuderanden, ansvarig lärare och examinator förutbestämd tidpunkt. Seminariet ska vara öppet för andra forskarstuderande och forskare vid forskarstuderandens institution.

Kursinnehåll

Kursen motsvarar fyra veckors heltidsstudier motsvarande 160 heltidsstudietimmar och bör slutföras inom en termin från kursstart. Kursen utgörs av en individuellt utformad och genomförd litteraturstudie inom relevant ämne där ingående litteratur väljs enligt överenskommelse mellan forskarstuderande och ansvarig lärare, normalt sett huvudhandledare eller annan lämplig person med lärarkompetens.

Forskarstuderanden bedriver självständiga studier av anvisad litteratur i form av vetenskapliga artiklar, böcker, bokkapitel eller annat material. Utvald forskningslitteratur ska utgöra en betydande fördjupning och/eller breddning av kunskaper som är relevanta för forskarstuderandens egna studier på forskarnivå men rapporten får inte ingå som en del i den forskarstuderandens avhandling. Det är huvudhandledarens ansvar att säkerställa att den rapport som genereras i läskursen inte ingår i doktorsavhandlingen eller licentiatuppsatsen.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  1. visa en betydande breddning och/eller fördjupning av kunskap och insikt om det valda forskningsområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet utifrån den ingående litteraturen.
  2. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med lärare, forskare och andra forskarstuderande klart redogöra för och diskutera inhämtad ny kunskap, samt argumentera för och reflektera över denna.
  3. visa förmåga att identifiera och diskutera relevanta vetenskapliga, samhälleliga, etiska och hållbara aspekter utifrån den ingående litteraturen,

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LIT1 - Litteraturuppgift, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Götelid, gothelid@kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik