Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan HE1004 (VT 2015–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Talsystem och koder
 • Binär aritmetik
 • Logiska operatorer och elektroniska grindar
 • Boolesk algebra
 • Kombinatoriska nät
 • Sekventiella nät
 • Hårdvarubeskrivande språket VHDL
 • Programmerbara kretsar
 • Halvledarminnen

Lärandemål

Kursen skall ge goda kunskaper om fundamentala digitala byggblock och systematiska metoder för analys och konstruktion av digitala system samt ge grundläggande kunskaper om hur digitala byggblock beskrivs i ett hårdvarubeskrivande språk.

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • Göra omvandlingar mellan olika talsystem och beskriva några olika koder
 • Förklara funktionen hos grundläggande digitala kombinatoriska kretsar och sekvenskretsar
 • Analysera och konstruera såväl kombinatoriska som sekventiella nät
 • Beskriva digitala komponenters beteende med hjälp av hårdvarubeskrivande språk
 • Med hjälp av datorverktyg simulera beskrivningen av ett digitalt system och realisera detsamma i olika typer av programmerbara kretsar
 • Göra uppkopplingar, test och felsökning av digitala nät
 • Hämta och tolka information från datablad och andra informationskällor
 • Redogöra för funktion, egenskaper och uppbyggnad av olika minnessystem

Kursupplägg

Föreläsningar
Laborationer

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för antagning till högskoleingenjörsutbildning

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Hemert: Digitala kretsar, Studentlitteratur, ISBN 91-44-01918-1

Stefan Sjöholm och Lennart Lindh,  VHDL för konstruktion, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-09373-4

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen
Godkända laborationer

Slutbetyget ges av resultatet på tentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Nihad Subasic

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HE1004

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Arbetsformerna är föreläsningar, övningar, obligatoriska laborationer, arbetsredovisningar och självstudier

Tidigare kursnummer: 6S2001