Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan HE1009 (HT 2013–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Förstärkning, inimpedans, utimpedans, gränsfrekvenser
 • Ideal operationsförstärkare
 • Operationsförstärkare i praktiken
 • Bodediagram
 • Motkoppling och stabilitet
 • Halvledarkomponenter, speciellt dioder och transistorer
 • Transistorn som switch
 • Transistorn som förstärkare
 • Differentialsteg
 • Effektförstärkare
 • Datorverktyg för automatiserad mätning
 • Simulering av elektroniska nät
 • Spänningsförsörjning, linjära och switchade aggregat

Lärandemål

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om analoga elektronikkomponenter, deras användning i elektroniska nät samt kunskap om analys och konstruktion av analoga system. Kursen skall också ge träning i användning av datorhjälpmedel för simulering och mätning på elektriska kretsar.

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • Redogöra för olika dioders och transistorers egenskaper och deras användningsområden, samt kunna beskriva de beräkningsmodeller som används.
 • Redogöra för grundläggande elektroniska begrepp, förknippade med analoga byggblock.
 • Redogöra för olika operationsförstärkares egenskaper och användningssätt.
 • Beskriva motkopplingens inverkan på en förstärkares egenskaper.
 • Redogöra för olika typer av effektförstärkare och kylning av komponenter.
 • Förklara olika principer för spänningsförsörjning.
 • För tillgängligt kretssimuleringsprogram beskriva den typ av kretsar som behandlas i kursen och simulera dessa med avseende på impedansförhållanden, förstärkning, frekvensgång m.m.
 • Självständigt dimensionera, simulera, bygga och testa analoga funktionsblock

Kursupplägg

Föreläsningar
Laborationer

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i matematik ML1000 eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Molin, Bengt: Analog Elektronik, Studentlitteratur, ISBN 91-44-01435-X
Kursbunt

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygskala A-F
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskala A-F

Slutbetyget räknas ut med hjälp av aritmetiskt genomsnitt. Betygsskala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Nihad Subasic

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HE1009

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Delar av kursen utgör fördjupning och tillämpning inom matematik och fysik.
Arbetsformerna är föreläsningar, övningar, obligatoriska laborationer, arbetsredovisningar och självstudier.

Tidigare kursnummer 6S3054