HE1014 PLC-programmering 7,5 hp

PLC Programming

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens mål är att ge kunskaper om styrtekniska problem och hur dessa kan lösas med hjälp av PLC (programmable control system). Deltagarna skall kunna kommunicera med fackmän om problem som gäller idrifttagning och programmering av PLC.

Efter avslutad kurs skall studenterna

 • Kunna analysera och lösa styrproblem som presenterats verbalt eller med enkla schematiska skisser
 • Kunna använda GRAFCET som hjälpmedel att lösa styrtekniska problem
 • Kunna tolka ett GRAFCET-schema och skriva ett PLC-program som fungerar enligt de intentioner som framgår av GRAFCET-schemat
 • Kunna sätta en obekant PLC-typ i drift på basis av manualer och liknande dokumentation
 • Kunna ansluta de sensorer och styrdon som skall ingå i ett givet styrsystem till en PLC.
 • Kunna berätta om den historiska bakgrunden till internationella standarden IEC 51131-3 och redogöra för innehållet i standarden.
 • Kunna programmera i de programspråk som ingår i IEC 61131-3.
 • Kunna ange de olika komponenter som ingår i ett profibussystem.
 • Kunna redogöra för skillnaderna mellan systemen PROFIBUS DP och PROFIBUS PA.
 • Kunna ange vanliga problem som kan vidhäfta profibussystem och hur dessa kan förebyggas eller åtgärdas.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Funktionsbeskrivningar. Väg-tid-diagram, följddiagram, flödesscheman och funktionsdiagram (GRAFCET)
 • Givare och styrdon
 • Bakgrunden till standarden IEC 61131-3.
 • Programmering i instruktionslista, strukturerad text, ladderdiagram, FBD och SFC
 • Laborativa tillämpningar på styrsystem (cylinderproblem) och reglerproblem (PID och fuzzy)
 • PROFIBUS

Kursupplägg

Föreläsningar
Laborationer
Redovisning

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i programmering, digitalteknik och reglerteknik motsvarande kurserna ML1300 Programmering, HE1004 Digitalteknik och HE1011 Reglersystem.

Litteratur

Kursbunt

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,5, betygsskala: P, F
 • RED1 - Redovisning, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig redovisning
Godkända laborationsuppgifter
Slutbetyg grundas på skriftlig redovisning, betygsskalan A-F.

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Lars Johansson <larsjo@kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer 6S3663

Kursen består av föreläsningar, övningar, obligatoriska laborationer och självstudier

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.