Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalHE1014 PLC-programmering 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan HE1014 (HT 2013–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Funktionsbeskrivningar. Väg-tid-diagram, följddiagram, flödesscheman och funktionsdiagram (GRAFCET)
 • Givare och styrdon
 • Bakgrunden till standarden IEC 61131-3.
 • Programmering i instruktionslista, strukturerad text, ladderdiagram, FBD och SFC
 • Laborativa tillämpningar på styrsystem (cylinderproblem) och reglerproblem (PID och fuzzy)
 • PROFIBUS

Lärandemål

Kursens mål är att ge kunskaper om styrtekniska problem och hur dessa kan lösas med hjälp av PLC (programmable control system). Deltagarna skall kunna kommunicera med fackmän om problem som gäller idrifttagning och programmering av PLC.

Efter avslutad kurs skall studenterna

 • Kunna analysera och lösa styrproblem som presenterats verbalt eller med enkla schematiska skisser
 • Kunna använda GRAFCET som hjälpmedel att lösa styrtekniska problem
 • Kunna tolka ett GRAFCET-schema och skriva ett PLC-program som fungerar enligt de intentioner som framgår av GRAFCET-schemat
 • Kunna sätta en obekant PLC-typ i drift på basis av manualer och liknande dokumentation
 • Kunna ansluta de sensorer och styrdon som skall ingå i ett givet styrsystem till en PLC.
 • Kunna berätta om den historiska bakgrunden till internationella standarden IEC 51131-3 och redogöra för innehållet i standarden.
 • Kunna programmera i de programspråk som ingår i IEC 61131-3.
 • Kunna ange de olika komponenter som ingår i ett profibussystem.
 • Kunna redogöra för skillnaderna mellan systemen PROFIBUS DP och PROFIBUS PA.
 • Kunna ange vanliga problem som kan vidhäfta profibussystem och hur dessa kan förebyggas eller åtgärdas.

Kursupplägg

Föreläsningar
Laborationer
Redovisning

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i programmering, digitalteknik och reglerteknik motsvarande kurserna ML1300 Programmering, HE1004 Digitalteknik och HE1011 Reglersystem.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursbunt

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • RED1 - Redovisning, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig redovisning
Godkända laborationsuppgifter
Slutbetyg grundas på skriftlig redovisning, betygsskalan A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Johansson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HE1014

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Tidigare kursnummer 6S3663

Kursen består av föreläsningar, övningar, obligatoriska laborationer och självstudier