Hoppa till huvudinnehållet

HE1025 EMC-elektronik 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HE1025 (HT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Elektromagnetiska fält:
  Grundläggande lagar: Faraday- Ampère- och Gausslagar mm.
  Översikt av transmissionslinjer
  Antenner
 • EMC-applikationer:
  Beteende av icke ideala komponenter, spektrum av elektriska signaler, elektromagnetisk emission och immunitet, ledningsburna emissioner och immunitet, överhörningar mm
 • Dämpningsmetoder:
  Konstruktion för störningsfrihet.
  Avstörningsregler, jordning och elektromagnetisk skärmning
 • Lagliga krav:
  EMC Direktiv, kundens EMC-krav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande förståelse för uppkomsten av elektromagnetiska störningar samt hur dessa kan reduceras. Kursen skall ge orientering om gällande EU-regler för CE-märkning.

Efter godkänd kurs skall studenterna kunna:

 • Identifiera elektromagnetiska störningskällor
 • Uppskatta och/eller överslagsberäkna storleken av interferens och/eller emission av elektromagnetisk störning
 • Modifiera en elektronikkonstruktion för att minska elektromagnetisk emission och interferens
 • Välja och tillämpa skyddsutrustning mot elektromagnetiska störningar
 • Bedöma om produkten måste ha CE-märke och om den uppfyller kraven för CE-märkning

För högre betyg skall studenterna kunna:

 • Analysera ett komplext system och föreslå skydd mot elektromagnetisk emission och interferens
 • Dimensionera och konstruera skydd mot elektromagnetisk emission och interferens för komplexa elektriska system

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper inom ellära, elektronik och digitalteknik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ohlin, Per & Karlsson, Ingvar, EMC Elektronik, KTH Syd, Campus Haninge, 2005

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • RED1 - Redovisning, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd redovisning (RED1; 4,5 hp), betygsskalan A-F.
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp), betygsskalan P/F.
Slutbetyg, betygsskalan A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Nilsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HE1025

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd