Hoppa till huvudinnehållet

HE1028 Mikrodatorteknik 8,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HE1028 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

•    Datormodeller: von neumann och harward arkitektur, cisc och risc

•    Instruktionsrepertoar, register och signaler

•    Avbrottshantering i hårdvara och mjukvara

•    Parallella och seriella gränssnitt

•    Timers och andra periferienheter

•    Programkonstruktion & assemblerprogrammering

Lärandemål

Efter kursen ska studenten:

  1. Kunna redogöra för en mikrokontrollers principiella uppbyggnad och arbetssätt.
  2. Ha förmåga att utveckla väl strukturerade mindre assemblerprogram, med speciellt vikt vid att återanvändbar kod samlats i återanvändbara subrutinbibliotek enligt gällande praxis.
  3. Ha förmåga att skapa prototyper där en mikrokontroller såväl hård- som mjukvarumässigt är ansluten till parallellt alternativt seriellt ansluten periferiutrustning både avseende pollade respektive avbrottstyrda realiseringar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för antagning till högskoleingenjörsutbildning på KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompedie som tillhandahålls vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Slutbetyg på kursen är medelvärdet av momenten TEN1 & LAB1 avrundat uppåt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Nilsson

Profile picture Lars Johan Anders Cajander

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HE1028

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Torgny Forsberg, torgny.forsberg@sth.kth.se