Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan HE102X (VT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Förstudie
 • Problemformulering, mål, syfte och avgränsning
 • Litteraturstudie eller informationsökning som visar aktuell kunskap inom teknikområdet
 • Val av metod, lösningssätt
 • Problemlösning
 • Rapport där stor vikt läggs vid analyser, resultat, självständiga slutsatser och rekommendationer

Lärandemål

Det övergripande målet är att studenten självständigt ska tillämpa de ingenjörsmässiga kunskaper som förvärvats under utbildningen.

Efter godkänd kurs ska studenten:

 • kunna tillämpa kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen på verkliga problem
 • självständigt kunna analysera och bearbeta en större problemställning inom teknikområdet
 • visa förmåga att reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras resultat
 • kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med krav på struktur, formalia och språkbehandling
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att fortlöpande utveckla sin kompetens

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

En huvuddel av studierna, minst 120 högskolepoäng, skall vara avklarade samt godkänt i de fördjupningsstudier som krävs för arbetet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Självständig litteratursökning och litteraturstudier inom det givna problemområdet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • XUP1 - Delredovisning, 11,0 hp, betygsskala: P, F
 • XUP2 - Slutredovisning, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examensarbetet skall omfatta problemställningar som ger fördjupning/breddning inom teknikområdet. Arbetet förläggs normalt till en arbetsplats utanför KTH. Studenten handleds under arbetet av handledare vid såväl KTH som av uppdragsgivaren. Examensarbetet genomförs individuellt eller tillsammans med en annan student. Arbetet redovisas skriftligt och muntligt på svenska eller engelska.
Examensarbetet kommer att bedömas inom bedömningsområdena:
- Process
- Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll
- Presentation
För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt någon av de tre bedömningsgrunderna.
Betyget sätts av examinator som en helhetsbedömning efter det att examensarbetesrapporten har plagieringsgranskats.
Se i övrigt anvisningar för examensarbete vid ITM/TMT-Tillämpad maskinteknik.

Övriga krav för slutbetyg

Planering och genomförande av arbete enligt plan, skriftlig rapport och muntlig presentation.
Godkänd Delredovisning och godkänd Slutredovisning.
Slutbetyget grundas på samtliga moment. Betygsskalan A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Johansson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HE102X

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd