Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

HE1031 Ekonomi och organisationsteori 7,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50678

Rubriker med innehåll från kursplan HE1031 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  • Företagsformer. Företagens villkor och företagets interaktion med omvärlden.
  • Organisationsprinciper, företagskultur, kvalitetsuppfattning, ledningsfilosofi och andra mjuka värdens och egenskapers påverkan på affärsprocesser. Formella och informella strukturer i organisationen.
  • Grundläggande begrepp och modeller inom marknadsföring.
  • Resultat och likviditet. Produkt- och investeringskalkyler samt lönsamhetsberäkningar. Räkenskapsanalys m h a nyckeltal.
  • Las, mbl, marknadsföringslagen och konkurrenslagen.

Lärandemål

För betyg E, godkänd, ska studenten kunna:
* Redogöra översiktligt för samhällsekonomiska företeelser t ex marknadsekonomi, sysselsättning, tillväxt och utrikeshandel samt motivera olika ekonomiskt politiska aktiviteter med utgångspunkt i sina egna värderingar.
* Tillämpa entreprenörskap genom att redogöra för affärsmodeller, affärsplanering, strategi, hållbar affärsutveckling och marknadsföring som innovativt kan skapa värde och konkurrenskraft
* Redogöra för villkor för entreprenörskap i nystartade företag
* Redogöra för modeller för ledarskap och organisationsteori.
* Redogöra för hur hållbart ledarskap kan höja kvalitet och resultat genom att ta tillvara mänskliga resurser och behov
* Redogöra för relevanta aspekter av hållbar utveckling
* Redogöra för ekonomistyrning, redovisning, rapportering och   finansiering samt tillämpa räkenskapsanalys
* Tillämpa standardmetoder för kalkyler, sammanställa beräkningar, analysera och utföra känslighetsanalyser, inkluderande att tolka och motivera val av lämplig metod som underlag för beslut
* Tillämpa lönsamhets- och result- och känslighetsanalys med beräkning  av nollpunkt, täckningsgrad och säkerhetsmarginal.
* Tillämpa produktkalkyl som självkostnadskalkyl med direkta kostnader och schablonfördelade indirekta omkostnader, samt jämföra med ABC-kalkyl 
* Tillämpa produktkalkyl som bidragskalkyl med sär- och samkostnader samt analys med två variabler (produkter) och flera bivillkor
* Tillämpa investeringskalkyl genom bl.a. pay-back-, nuvärde-, internränte- och annuitetsmetod, samt genomföra känslighetsanalys i en investeringsbedömning

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för antagning till högskoleingenjörsutbildning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Välj mellan kursböckerna 'MIE' och 'F100' nedan.

Båda är utmärkta såväl för godkänd nivå som för högre betyg

alternativ 1

Engwall M, Jerbrant A, Karlsson B, Storm P

Modern Industriell Ekonomi

STUDENTLITTERATUR, senaste upplaga

Engwall M, Karlsson B, Akhbari M

Övningar till Modern Industriell Ekonomi

STUDENTLITTERATUR, senaste upplaga

alternativ 2

Olsson, J & Skärvad P-H

Företagsekonomi 100, Faktabok,

LIBER, senaste upplaga

Olsson, J & Skärvad P-H

Företagsekonomi 100, Övningsbok,

LIBER, senaste upplaga

Olsson, J & Skärvad P-H

Företagsekonomi 100, Lösningar,

'Lösningar' ger bra stöd för förståelse och självstudier

LIBER, senaste upplaga

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Sillén, petersil@kth.se