Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan HF0002 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Fysik motsvarande naturvetenskapligt program på gymnasieskolan.

Lärandemål

Kursen skall ge ett naturvetenskapligt synsätt och en förståelse för grundläggande fysikaliska samband och ge en god grund för vidare studier inom fysik och tekniska ämnen som ingår i högskole- och civilingenjörsutbildningar.Efter avslutad kurs skall studenten ha insikt i fysikens arbetsmetoder, kunna genomföra experimentella undersökningar av fysikaliskt mätbara storheter samt kunna utföra beräkningar inom delkurserna 1, 2 som definieras i kurs PM  

Efter delkurs1 skall studenten kunna:

 • genomföra experimentella undersökningar samt muntligt och skriftligt redovisa och tolka resultaten
 • föra resonemang kring fysikaliska storheter, begrepp och kunna beskriva och analysera några vardagliga företeelser och skeenden  med hjälp av fysikaliska begrepp och modeller.

samt ha kunskap om och kunna genomföra enklare beräkningar och analysera resultaten inom följande:områden:

 • ljuset, dess reflektion och brytning samt några tillämpningar inom detta område
 • krafter och kraftmoment samt kunna utnyttja dessa begrepp för att beskriva jämviktstillstånd och linjär rörelse
 • densitet, tryck, värmeenergi, temperatur och energiprincipen
 • elektrisk laddning, spänning och ström, resistans, elektriska krafter, elektrisk energi, effekt samt begreppet verkningsgrad.

efter delkurs 2  skall studenten ha kunskap om och kunna gnomföra enklare beräkningar och analysera resultaten inom följande områden:

 • rörelsebeskrivningar i två dimensioner, rörelsemängd, impuls och krafter som verkar i dessa sammanhang
 • elektriska och magnetiska fält, induktion, mekaniska och elektromagnetiska vågor och dess egenskaper
 • atomers struktur och sambanden mellan energinivåer och atomspektra
 • ljusets natur
 • joniserande strålning, radioaktivt sönderfall, fission och fusion samt massa-energiekvivalensen
 • orientering om relativistiska beräkningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Alfons m.fl. HEUREKA Fysik för gymnasieskolan, Kurs A och BBjörk-Brolin Formler och tabeller

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 fup, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,5 fup, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 7,0 fup, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 7,0 fup, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

TEN1 och TEN2 kan även godkännas med betyget E genom tre godkända kontrollskrivningar. Kontrollskrivningarna får endast användas vid ordinarie tentamen. För högre betyg på delkurs 1 och 2 krävs att studenten deltar  vid skriftlig tentamen.Väl genomförda laborationer (LAB1; 1,5 hp) tillhörande delkurs 1, (LAB2; 1,5 hp) tillförande delkurs 2. Betygsskalan P/F Laborationsrapporter skall vara skrivna med datorn som hjälpmedel.Slutbetyg grundas på samtliga moment. Dessutom kan det krävas godkända redovisningar muntligt och/eller skriftligt av valda uppgifter

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sven Staffan Linnaeus

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HF0002

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Förberedande nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Stefan Eriksson, stefan.eriksson@sth.kth.se

Övrig information

Kursen kan ej läsas fristående.